Erzincan hazırlığı tam kadro başladı

Cumartesi günü sahasında Erzincanspor’u konuk edecek Çorum Belediyespor hazırlıklarına tam kadro olarak başladı.

Erzincan hazırlığı tam kadro başladı

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por cu­mar­te­si gü­nü sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Er­zin­cans­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na dün yap­tı­ğı an­tren­man­la baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu İs­tan­bul’da Ha­li­de Edip Adı­vars­por dep­las­ma­nın­dan 1-1’lik be­ra­ber­lik­le dö­nen kır­mı­zı si­yah­lı­lar bir gün­lük iz­nin ar­dın­dan Er­zin­can ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na dün yap­tı­ğı an­tren­man­la baş­la­dı.
Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio haf­ta­nın ilk ça­lış­ma­sı ön­ce­sin­de fut­bol­cu­lar­la kı­sa bir top­lan­tı ya­pa­rak Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çı­nın de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı ve bu maç­la il­gi­li ola­rak de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.
Da­ha son­ra ya­pı­lan an­tren­ma­na ha­fif sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Ke­mal, Fer­di ve Ba­rış ta­kım­dan ay­rı ola­rak düz ko­şu yap­tı­lar. Haf­ta­nın ilk an­tren­ma­nın­da Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çın­da dok­san da­ki­ka oy­na­yan fut­bol­cu­lar fit­nes sa­lo­nun­da güç ve kuv­vet ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan da sa­ha­da ayak te­ni­si ile an­tren­ma­nı ta­mam­la­dı.
Maç­ta for­ma giy­me­yen fut­bol­cu­lar ise top­lu ola­rak ya­pı­lan ko­şu­nun ar­dın­dan ya­rı sa­ha­da top­la tak­tik ça­lış­ma ve min­ya­tür ka­le maç yap­tı­lar. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Er­zin­cans­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la sür­dü­re­cek.


Maçı değerlendirdiler

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik He­ye­ti an­tren­man ön­ce­sin­de Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çı­nı de­ğer­len­dir­di.
Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­mit Işık, Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio ve an­tre­nör Er­sin Kü­çü­koğ­lu pa­zar gü­nü oy­na­nan Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çı­nın de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı ve haf­ta so­nu oy­na­ya­cak­la­rı Er­zin­cans­por ma­çı ile il­gi­li gö­rüş alış ve­ri­şin­de bu­lun­du­lar.


Barış Çiçek düz koşuya başladı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un se­zon ba­şın­da trans­fer et­ti­ği Ba­rış Çi­çek yak­la­şık iki ay ara­dan son­ra düz ko­şu­ya baş­la­dı. 
Se­zon ba­şı ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lan Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pı ön­ce­sin­de ka­sı­ğın­da­ki sa­kat­lık­tan do­la­yı ope­ras­yon ge­çi­ren ve o ta­rih­ten bu­ya­na ça­lış­ma­la­ra ka­tı­la­ma­yan Ba­rış Çi­çek te­da­vi sü­re­ci­ni ta­mam­la­ya­rak dün düz ko­şu­la­ra baş­la­dı.
Tec­rü­be­li fut­bol­cu­nun üç haf­ta sü­re­cek güç­len­dir­me ve fi­zik kon­dis­yon an­tren­man­la­rı so­nun­da fut­bol oy­na­ma­ya ha­zır ha­le gel­me­si bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER