Eti bir puanı kaçırdı

Eti Li­se­si Genç­liks­por grup­ta şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­ren Ün­ye 1957spor ile son da­ki­ka­lar­da ye­di­ği gol­le ra­ki­bi­ne 2-1 mağ­lu oldu.

Eti bir puanı kaçırdı

HALİL ÖZTÜRK
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si Genç­liks­por grup­ta şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­ren Ün­ye 1957spor ile Hav­za­da oy­na­dı­ğı maç­ta be­ra­ber­li­ğe çok yak­laş­tı an­cak son da­ki­ka­lar­da ye­di­ği gol­le ra­ki­bi­ne 2-1 mağ­lu ola­rak haf­ta­yı pu­an­sız ka­pat­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı tem­sil­ci­mi­zin ma­çı­nı yö­ne­ten ha­kem üç­lü­sü ver­di­ği ters ka­rar­lar ile bü­yük tep­ki al­dı.


İki maç­lık ta­raf­sız sa­ha­da se­yir­ci­siz oy­na­ma ce­za­sı­nın ikin­ci­si­ni Ün­yes­por ile Hav­za’da oy­na­ya­rak çe­ken Eti Li­se­si Genç­liks­por geç­ti­ği­miz haf­ta Or­dus­por dep­las­ma­nın­da al­dı­ğı ga­li­bi­ye­tin ver­di­ği mo­ral­le Ün­yes­por kar­şı­sın­da pu­an için çık­tı.


Ra­ki­bi ile ba­şa baş bir oyun oy­na­yan Eti Li­se­si ilk ya­rı­nın son da­ki­ka­la­rın­da ha­ke­min ver­di­ği çok tar­tı­şa­lan pe­nal­tı ka­ra­rı ile so­yun­ma oda­sı­na 1-0 mağ­lup gir­di.
İkin­ci ya­rı­da tem­sil­ci­miz pu­an için yük­len­di ve 65. da­ki­ka­da Enes’in ka­fa­sın­dan bul­du­ğu gol­le sko­ru eşit­le­di.
Ma­çın ilk ya­rı­nın son da­ki­ka­la­rın­da ge­li­şen atak­ta Eti Li­se­si ce­za sa­ha­sı için­de Ba­rış sa­vun­ma oyun­cu­la­rı ile gir­di­ği iki­li mü­ca­de­le­de yer­de kal­dı omuz omu­za mü­ca­de­le­yi ma­çın ha­ke­mi pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Atı­şı kul­la­nan Uğur Öz­var­dar to­pu kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di ve ilk ya­rı bu skor­la ta­mam­lan­dı.
İkin­ci ya­rı­da Eti Li­se­si ra­ki­bi önün­de oyun­da üs­tün­lü­ğü ele al­dı ve be­ra­ber­lik için yük­len­di. Ma­çın 65. da­ki­ka­sın­da sol ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta Ve­dat top­la ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı­na gü­zel bir top gön­der­di Enes iyi yük­sel­di ve ka­fa ile to­pu ra­kip ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 1-1 ya­pan go­lü at­tı.


Be­ra­ber­lik go­lün­den son­ra­da ga­li­bi­yet için yük­le­nen Eti Li­se­si ma­çın 83. da­ki­ka­sın­da ra­kip ka­le­de kor­ner atı­şı ka­zan­dı. Kor­ner atı­şın­da ha­ta­lı kul­la­nım so­nun­da Ün­yes­por’un ya­ban­cı yıl­dı­zı Me­ye top­la ha­re­ket­len­di ve Eti Li­se­si ka­le­si­ne ka­dar ge­le­rek yer­den bir vu­ruş­la sko­ru 2-1 ya­pan go­lü at­tı.


Bu gol­den son­ra Eti Li­se­si’nin ye­ni­den be­ra­ber­lik ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve Ün­yes­por 2-1 ga­lip ay­rı­la­rak üç pua­nın sa­hi­bi ol­du. Eti Li­se­si 15 pu­an­la ye­ri­ni ko­rur­ken ra­ki­bi Si­vas De­mirs­por haf­ta­yı pu­an­sız ka­pat­tı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 10:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER