Eti yine koruyamadı

Böl­ge­sel Ama­tör Lig 4. grup­ta­ki tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si Bu­lan­caks­por dep­las­ma­nın­da yi­ne be­ra­ber­li­ği sağ­la­dı an­cak son bö­lüm­de ye­di­ği gol­le sa­ha­dan pu­an­sız ay­rıl­dı.

Eti yine koruyamadı

HARUN AKKAYA
Böl­ge­sel Ama­tör Lig 4. grup­ta­ki tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si Bu­lan­caks­por dep­las­ma­nın­da yi­ne be­ra­ber­li­ği sağ­la­dı an­cak son bö­lüm­de ye­di­ği gol­le sa­ha­dan pu­an­sız ay­rıl­dı.
Cu­mar­te­si gü­nü Bu­lan­cak il­çe sa­ha­sın­da oy­na­nan ma­ça tem­sil­ci­miz tu­tuk baş­la­dı. Bu bö­lüm­de ev sa­hi­bi Bu­lan­caks­por et­ki­li ol­du ve 14. da­ki­ka­da go­lü bul­du. Ce­za sa­ha­sı için­de top­la bu­lu­şan Ba­tu­han to­pu kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
Gol­den son­ra to­par­la­nan Eti Li­se­si oyun­da kon­tro­lü ele al­dı ve be­ra­ber­lik için yük­len­di. 33. da­ki­ka­da or­ta sa­ha­dan ka­za­nı­lan fa­ul atı­şın­da Ser­kan’ın or­ta­sın­da pe­nal­tı nok­ta­sı­na ya­kın nok­ta­da Enes bu­luş­tu to­pu göğ­sü ile in­dir­di ra­ki­bin­den to­pu kur­tar­dı ve dö­ne­rek düz­gün bir vu­ruş­la kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 1-1 yap­tı.
İlk ya­rı­nın ka­lan bö­lü­mün­de ta­kım­la­rın ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve dev­re 1-1 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­ya ise bas­kı­lı baş­la­yan tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si ga­li­bi­yet go­lü için yük­len­di. Bu bö­lüm­de kur­du­ğu bas­kı ile po­zis­yon­lar bu­lan kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­miz Ve­dat ve Abai ile gir­di­ği iki  net po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­dı.
Ma­çın 80. da­ki­ka­sın­da sağ ka­nat­tan taç atı­şın­dan ge­len to­pu ar­ka di­re­ğe or­ta­lan­dı bur­da top­la bu­lu­şan Mu­rat düz­gün bir vu­ruş­la to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 2-1 öne ge­çir­di. Ka­lan bö­lüm­de Eti Li­se­si’nin ça­ba­sı gol ge­tir­me­di ve sa­ha­dan 2-1 mağ­lup ay­rı­la­rak bu haf­ta­yı pu­an­sız ka­pat­tı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2018, 10:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER