‘Farkı yağmur engelledi’

Teknik Direktör Mehmet Aurelio rakibin genç ve koşan bir rakip olduğunu bu yüzden erken gol bulmanın çok önemli olduğunu belirterek ‘Erken gol bulduk ve ardından da rakibin direncini kıran goller geldi. Yağmur olmasa skor çok daha farklı olabilirdi. Bu maçı unuttuk ve çok daha zorlu geçecek Serik Belediyespor maçının hazırlıklarına bugün başlayacağız’ dedi.

‘Farkı yağmur engelledi’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­re­lio, Bu­cas­por kar­şı­sın­da alı­nan 4-1’lik ga­li­bi­ye­tin gü­zel ol­du­ğu­nu maç­ta far­kın da­ha faz­la açıl­ma­sı­na yağ­mu­run en­gel ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ra­kip­le­ri kar­şı­sın­da gü­zel bir oyun or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı be­lir­ten Meh­met Au­re­lio ‘Bu­cas­por’un genç ve ko­şan bir ekip ola­rak gru­bun en çok ko­şan ve mü­ca­de­le eden eki­bi ol­du­ğu­nu bi­li­yor­duk. Gol ye­me­dik­çe di­renç­le­ri ar­tı­yor­du biz­de bu bil­gi­ler doğ­rul­tu­sun­da ge­rek­li ön­lem­le­ri­ al­dık.


Ma­ça­da is­te­di­ği­miz gi­bi bas­kı­lı baş­la­dık ve go­lü bul­duk. İkin­ci gol­den son­ra ra­ki­bin di­ren­ci­ni bü­yük oran­da kır­dık. İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ge­len gol­ler ile ta­ma­man oyu­nun kon­tro­lü­nü eli­mi­ze ge­çir­dik. Ma­çı çok da­ha fark­lı ka­za­na­bi­lir­dik an­cak yo­ğun yağ­mur ya­ğı­şı ne­de­ni ile ze­min çok ağır­laş­tı ve bi­zim boş alan­la­rı kul­lan­ma­mı­za ola­nak ver­me­di. So­nuç­ta gü­zel bir ga­li­bi­yet al­dık ve yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ruz.
Bu­gün iti­ba­ri ile Bu­cas­por ma­çı­nı unu­ta­rak haf­ta so­nu Se­rik Be­le­di­yes­por ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı­mız ve çok zor­lu ge­çe­cek ma­çı dü­şü­nü­yo­ruz. Haf­ta bo­yun­ca ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar ile Se­rik ma­çı­na ha­zır­la­nıp bu zor­lu dep­las­man­dan ilk dış sa­ha ga­li­bi­ye­ti­ni ala­rak ay­rıl­mak is­ti­yo­ruz’ de­di.


Tek­nik Di­rek­tör Au­re­lio ay­rı­ca yo­ğun yağ­mu­ra rağ­men dok­san da­ki­ka bo­yun­ca ta­kım­la­rı­na des­tek ve­ren ta­raf­tar­la­ra te­şek­kür et­ti ve bu ga­li­bi­ye­ti­ni on­la­ra ar­ma­ğan et­ti­ği­ni be­lirt­ti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Serik Diyarbakır Bayburt Kocaeli üst üste çok zor deplasmanlar. En az 1 puan almak, yenilmemek demek. Deplasmanda yenilmeden gelinirse sezon sonu için umut olur. Takıma bu süreçte destek olunmalı. Bilmiyorum ama takımın mutlaka bir profesyonel psikoloğunun olması lazım. Bu çocukların çoğu gençlerden kurulu ve psikolojik destek şart. Artık futbolda birendüstri ve siz elinizdeki bu fabrikayı doğru ve profesyonelce yönetmelisiniz. İnşAllah sene sonu şehir kendine 2. Ligde bulur. Kalın sağlıcakla hemşerilerim

SIRADAKİ HABER