Fatih Erdin tecrübesizlik kurbaný

Rusya Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda 86 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreşçisi Fatih Erdin Ermeni ve İspanyol rakiplerini yenerek çıktığı yarı final maçında Rus sporcuya 4-2 yenildi.Bronz madalya maçında ise Dağıstan asıllı İtalyan güreşçiye ilk devresini 2-2 bitirdiği maçın ikinci devresinde tecrübesizlik sonucu verdiği sayılarla 8-4 yenerek beşinci oldu.

Fatih Erdin tecrübesizlik kurbaný

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu’na bağ­lı Da­ğıs­tan Özerk Cum­pu­ri­ye­ti’nde ya­pı­lan Av­ru­pa Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sın­da mil­li ta­kım üçün­cü­lü­ğü ka­za­nır­ken ilk kez bü­yük­ler­de böy­le bir şam­pi­yo­na­da mil­li ma­yo­yu gi­yen Fa­tih Er­din bronz ma­dal­ya ma­çı­nı kay­be­de­rek be­şin­ci ol­du.

Üç gün sü­ren ser­best stil mü­sa­ba­ka­la­rın­da Türk mil­li ta­kı­mı üç bronz ve iki al­tın ma­dal­ya ka­za­na­rak ta­kım ha­lin­de üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dı. Şam­pi­yo­na­da mil­li ma­yo­yu gi­yen Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­çi­si Fa­tih 86 ki­lo­da ikin­ci tur­da Er­me­ni ra­ki­bi­ni 6-2 ye­ne­rek yük­sel­di­ği çey­rek fi­nal ma­çın­da İs­pan­yol ra­ki­bi­ni 5-3 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şar­dı.

Er­din ya­rı fi­nal ma­çın­da Rus Ar­tun Na­ifo­nov ile kar­şı­laş­tı ve ra­ki­bi­ne 4-2 ye­ni­le­rek fi­nal şan­sı­nı kay­bet­ti. Fa­tih Er­din bronz ma­dal­ya için Da­ğıs­tan asıl­lı ve İtal­ya adı­na gü­re­şen Sha­mil Ku­dı­ıa­ma­go­me­dov ile kar­şı­laş­tı. Zor­lu bir mü­ca­de­le­ye sah­ne olan ma­çın ilk dev­re­sin­de son sa­ni­ye­ler­de kar­şı­lık­lı alı­nan iki­şer sa­yı ile 2-2 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.

İkin­ci dev­re­de ise ma­çı ka­zan­mak için iki kez ra­ki­bi­ne tek dal­mak için ham­le ya­pan Fa­tih Er­di iki­sin­de de ra­ki­bi­nin kar­şı ata­ğı kar­şı­sın­da bas­tı­rıp iki pu­an al­ma­sı­na en­gel ola­ma­dı ve ra­ki­bi önün­de 6-2 ge­ri­ye düş­tü.  Son­ra­ki bö­lüm­de risk alan Fa­tih Er­din bir kez da­ha ra­ki­bin bas­tı­rıp iki pu­an al­ma­sı­na en­gel ola­ma­dı son sa­ni­ye­ler­de bas­tır­ma­sı ile ma­çı 8-4 kay­be­den Fa­tih Er­din ilk kez bü­yük­ler ka­te­go­ri­sin­de giy­di­ği mil­li ma­yo ile be­şin­ci ol­du an­cak kür­sü­ye çı­ka­ma­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER