Fatih Özcan yönetim çalışmasını sürdürüyor

18 Ma­yıs cu­ma gü­nü ya­pı­la­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por’un Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’nda baş­kan­lı­ğı ala­cak olan Fa­tih Öz­can yö­ne­tim lis­te­si­nin ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Fatih Özcan yönetim çalışmasını sürdürüyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK

18 Ma­yıs cu­ma gü­nü ya­pı­la­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por’un Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’nda baş­kan­lı­ğı ala­cak olan Fa­tih Öz­can yö­ne­tim lis­te­si­nin ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Öz­can, yö­ne­tim ku­ru­lun­da eko­no­mik ola­rak kat­kı ve­re­cek isim­ler ko­nu­sun­da bü­yük oran­da ka­ra­rı­nı ver­di­ği öğ­re­nil­di. Fa­tih Öz­can’ın Ço­rum adı­na ku­cak­la­yı­cı bir yö­ne­tim lis­te­si ol­ma­sı için fark­lı gö­rüş­ler­den isim­le­ri­de lis­te­ye al­mak için gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Bu gö­rüş­me­le­rin ya­nın­da iç trans­fer­de ka­la­cak ve gi­de­cek isim­le­ri be­lir­le­mek için gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı öğ­re­ni­len Fa­tih Öz­can’ın ye­ni se­zon­da ta­kı­mı ça­lış­tı­ra­cak tek­nik adam ko­nu­sun­da da al­ter­na­tif isim­ler be­lir­le­di­ği öğ­re­nil­di.

Bu ça­lış­ma ve gö­rüş­me­le­ri­ni önü­müz­de­ki haf­ta için­de ta­mam­la­ma­yı plan­la­yan Fa­tih Öz­can’ın ge­nel ku­ru­lun ar­dın­dan ye­ni se­zon ya­pı­lan­ma­sı için hız­lı bir ça­lış­ma­ya gi­re­ce­ği be­lir­til­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
sezer
sezer - 4 yıl Önce

Takımın başına teknik direktör Özcan Kızıltanı getirin.Başarı gelir.

Tarsuslu
Tarsuslu - 4 yıl Önce

Mersin belediye başkanından torpili olmasa çoktan kovulmuştu Özcan Hoca tam bomba bir tip takım kendi aldı götürdü okuyunca şaşırdım burda

SIRADAKİ HABER