‘Fay­da­lı bir ha­zır­lık ma­çı ol­du'

Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han, Ye­ni Amas­yas­por ile oy­na­nan ve kar­şı­lık­lı atı­lan gol­ler­le 1-1 be­ra­be­re so­nuç­la­nan ha­zır­lık ma­çıy­la il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, ilk ha­zır­lık ma­çı ol­ma­sı­na kar­şın oyun­cu­lar­dan al­dı­ğı ilk me­sa­jın olum­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di.

‘Fay­da­lı bir ha­zır­lık  ma­çı ol­du'

Fatih BATTAR

Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han, Ye­ni Amas­yas­por ile oy­na­nan ve kar­şı­lık­lı atı­lan gol­ler­le 1-1 be­ra­be­re so­nuç­la­nan ha­zır­lık ma­çıy­la il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, ilk ha­zır­lık ma­çı ol­ma­sı­na kar­şın oyun­cu­lar­dan al­dı­ğı ilk me­sa­jın olum­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Maç­ta iki ta­kım ha­lin­de mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni ve iki ta­kı­mın da oyun­da­ki tak­tik di­sip­li­ni­ne uy­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı ifa­de eden Fah­ret­tin Say­han, fut­bol­cu­la­rı­nın yo­ğun an­tren­man tem­po­su­nun oluş­tur­du­ğu yor­gun­lu­ğa rağ­men ar­zu­lu ve is­tek­li ol­duk­la­rı­nı di­le ge­tir­di.
Ra­kip Ye­ni Amas­yas­por'un 3. Lig stan­dart­la­rın­da şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­ya­cak bir kad­ro­ya sa­hip ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Say­han; 'Bu maç­ta genç oyun­cu­la­rı­mız ile de­ne­me­ye ge­len bir­kaç oyun­cu­yu da gör­me şan­sı­mız ol­du. Yor­gun ol­ma­la­rı­na kar­şın oyun­cu­la­rı­mın ba­na ver­di­ği me­saj olum­lu. Ra­ki­bi­mi­zin de ka­li­te­si­ni dik­ka­te alır­sak fay­da­lı bir ha­zır­lık ma­çı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­rim. Hem ilk etap, hem de ikin­ci etap ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ge­nel­lik­le kuv­vet ve da­ya­nık­lı­lık üze­ri­ne yap­tık. Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pıy­la bir­lik­te de tak­tik ça­lış­ma­la­rı­na ge­çip lig için ka­fa­mız­da­ki şab­lo­nu otur­ta­ca­ğız' di­ye ko­nuş­tu.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 10:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER