FİLE’de Çorum Belediyesi Gençlikspor Türkiye dördüncüsü

Voleybol Federasyonu 2. ligde mücadele eden 70 kulüp arasında yaptığı değerlendirmede alt yapıdan sporcu yetiştirme ve elde edilen başarılar göre verilen puanlar sonucunda Çorum Belediyesi Gençlikspor 5.60 puanla dördüncü sırada yer aldı.

FİLE’de Çorum Belediyesi  Gençlikspor Türkiye dördüncüsü

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Vo­ley­bol 2. li­gin­de mü­ca­de­le eden 70 ta­kım ara­sın­da dör­dün­cü ol­du. Bu sı­ra­la­ma­nın öne­mi alt ya­pı­dan ta­şı­nan pu­an­lar sı­ra­la­ma­sın­da el­de edil­me­si.


Vo­ley­bol bran­şın­da fa­ali­ye­te baş­lan­ma­sı­nın üze­rin­den iki yıl bi­le geç­me­den alt ya­pı­dan spor­cu ye­tiş­tir­me­de 5.60 pu­an­la dör­dün­cü sı­ra­da yer alan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ge­le­cek adı­na son de­re­ce umut ve­ren bir ba­şa­rı el­de et­ti.


Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan 2. lig­de mü­ca­de­le eden 70 ta­kım ara­sın­da ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da An­ka­ra TVF Spor Li­se­si 8.30 pu­an­la bi­rin­ci olur­ken Kon­ya Pe­la Ko­le­ji 7.80 pu­an­la ikin­ci Kay­se­ri Me­lik­ga­zi Be­le­di­yes­por 6.40 pu­an­la üçün­cü olur­ken Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ise 5.60 pu­an­la dör­dün­cü ol­du.


Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por İl fa­ali­yet­le­rin­de genç yıl­dız ve kü­çük­ler­de el­de et­ti­ği ba­şa­rı­lar ile 0.5’er pu­an alır­ken Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda ise genç­ler­de fi­nal­ler­de mü­ca­de­le eder 1.4, yıl­dız­lar­da 1.7 pu­an top­lam­da ise 5.60 pu­an­la dör­dün­cü sı­ra­da yer al­dı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2018, 10:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER