FİLE’de klasmanlar açıklandı

Vo­ley­bol Klas­man Ha­kem­le­rin­den Hü­se­yin Kam­ber AB, Ha­san Ol­gun B Klas­man, Ay­şe­gül Yıl­dı­rım, Ca­ner Yıl­dı­rım, Ha­san Öz­türk, Ömer Ka­ra­bı­dak C Klas­man­da­ki yer­le­ri­ni ko­ru­du­lar. Tur­gut Yıl­dı­rım C Klas­ma­na düş­tü. Göz­lem­ci­ler­den Mah­mut Uy­sal ve Re­cep Öz­tu­na ise B Klas­man­da gö­rev ya­pa­cak­lar.

FİLE’de klasmanlar açıklandı

YÜK­SEL BA­SAR
Vo­ley­bol’da Klas­man­lar açık­lan­dı. İli­miz­den bir ha­kem ve bir göz­lem­ci klas­man dı­şı ka­lır­ken bir ha­ke­mi­miz bir ka­de­me dü­şer­ken di­ğer­le­ri yer­le­ri­ni ko­ru­du.
Bu ay için­de An­ka­ra’da ya­pı­lan se­mi­ner ve sı­nav so­nu­cun­da Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu Mer­kez Ha­kem Ko­mi­te­si ye­ni se­zon­da Klas­man­da gö­rev ya­pa­cak ha­kem ve göz­lem­ci­le­ri dün açık­la­dı.
Bu­na gö­re B Klas­man Göz­lem­ci­le­ri Mah­mut Uy­sal ve Re­cep Öz­tu­na yer­le­ri­ni ko­rur­ken Sa­lim Er­koç ise klas­man dı­şın­da kal­dı.

Klas­man ha­kem­le­ri­miz­den Hü­se­yin Kam­ber AB Klas­man­da­ki ye­ri­ni, Ha­san Ol­gun ise B Klas­man­da­ki ye­ri­ni ko­ru­ma­yı ba­şar­dı. Ge­çen se­zon B Klas­man­da gö­rev ya­pan Tur­gut Yıl­dı­rım C Klas­ma­na dü­şer­ken C’da gö­rev ya­pan Ay­şe­gül Yıl­dı­rım, Ca­ner Yıl­dı­rım, Ha­san Öz­türk, Ömer Ka­ra­bı­dak ise yer­le­ri­ni ko­ru­du­lar.

MHK’den ya­pı­lan açık­la­ma­da ha­kem ve göz­lem­ci ge­li­şim bil­gi­len­dir­me se­mi­ne­ri­ne ka­tıl­ma­yan­lar ye­ni se­zon­da Fe­de­ras­yon ve İl Mü­sa­ba­ka­la­rın­da gö­rev ala­ma­ya­cak­lar bu bu se­zon­da fa­al sa­yıl­ma­ya­cak­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER