‘FİLE’de rakipler belli oluyor

Vo­ley­bol 1. ve 2. li­gin­de ku­ra çe­ki­mi 8 Ağus­tos çar­şam­ba gü­nü ya­pı­la­cak. Bu yıl Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por er­kek­ler 1. li­gin­de Ço­rum Vo­ley­bol ve Os­man­cık Be­le­di­yes­por ku­lüp­le­ri ise ba­yan­lar 2. li­gin­de ili­mi­zi tes­lim ede­cek­ler. 1. lig­de mü­ca­de­le ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol Şu­be So­rum­lu­su Mus­ta­fa Öz­de­mir Be­şik­taş ile ay­nı grup­ta yer al­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.

‘FİLE’de rakipler belli oluyor

MURAT KARASU
Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si Vo­ley­bol ta­kı­mı­nın 1. lig­de­ki ra­kip­le­ri 8 Ağus­tos Çar­şam­ba gü­nü An­ka­ra Vo­ley­bol Otel­de Sa­at: 11:00' de çe­ki­le­cek ku­ra ile be­lir­le­ne­cek.
Tür­ki­ye 1. Li­gi'nde 28 ta­kım yer alı­yor. Ya­pı­la­cak ku­ra çe­ki­mi ile ta­kım­la­rın grup­la­rı ve maç prog­ram­la­rı be­lir­le­ne­cek. Ku­ra çe­ki­mi­ne Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Vo­ley­bol Şu­be so­rum­lu­su Mus­ta­fa Öz­de­mir ka­tı­la­ca­ğı bil­di­ril­di.
8 Ağus­tos'ta ya­pı­la­cak ku­ra çe­ki­min­den son­ra Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Akif Üs­tün­dağ ile bir ara­ya ge­le­cek olan Baş­kan Bah­ri Se­zen ve Baş­kan yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Öz­de­mir Ço­rum'da ve Sun­gur­lu'da ya­pı­lan vo­ley­bol ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­cak­lar. Bu­luş­ma­da, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü­nün vo­ley­bol ya­tı­rım­la­rıy­la il­gi­li bir dos­ya­yı da fe­de­ras­yon baş­ka­nı­na tes­lim ede­cek­ler.
Be­şik­taş ile ay­nı grup­ta yer al­mak is­ti­yo­ruz
Tür­ki­ye'nin ve Dün­ya­nın en bü­yük ku­lüp­le­rin­den olan Be­şik­taş Spor Ku­lü­bü vo­ley­bol ta­kı­mı ile ay­nı grup­ta yer al­mak is­ti­yo­ruz di­yen Öz­de­mir, "Be­şik­taş'ı Sun­gur­lu­muz­da mi­sa­fir et­mek is­ti­yo­ruz. Bu­nun için­de 8 Ağus­tos Çar­şam­ba gü­nü ay­nı grup­ta yer al­mak için ku­ra çe­ki­mi­ni bek­le­ye­ce­ğiz" de­di
Genç oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu bir ta­kım oluş­tur­duk di­yen Öz­de­mir, "Tek­nik he­ye­ti­miz­de çok de­ğer­li ho­ca­la­rı­mız var. Ama­cı­mız ili­mi­zi, il­çe­mi­zi en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­mek ola­cak­tır. Ta­kı­mın ku­rul­ma­sın­da yo­ğun bir ça­lış­ma ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’e, Ku­lüp Baş­ka­nı­mız Bah­ri Se­zen'e ve Ku­lü­bü­mü­ze kat­kı sağ­la­yan tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze son­suz te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
2. lig ku­ra çe­ki­mi­de ay­nı gün
Öte yan­dan Ba­yan­lar 2. li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek ili­miz tem­sil­ci­le­ri Ço­rum Vo­ley­bol ve Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un ra­kip­le­ri­de ay­nı gün bel­li ola­cak.
Vol­ley Ho­tel’de 8 Ağus­tos çar­şam­ba gü­nü sa­at 11’de 1. lig er­kek ve ba­yan­lar, ay­nı gün sa­at 14’de ise 2. lig er­kek ve ba­yan­lar­da grup­lar ve fiks­tür ku­ra çe­ki­mi ya­pı­la­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER