FİLE’de Yıldızlar grup heyecanı bugün başlıyor

Kulüplü Yıldızlar voleybol grup birinciliğinde Çorum Belediyesi Gençlikspor bugün saat 16’da Sorgun Belediyespor ile karşılaşacak. Atatürk Spor Salonu’nda ilk maçta ise saat 14’de Tokat Belediye Plevnespor ile Karabük M. Vergili Fen Lisesi takımları karşılaşacak.

FİLE’de Yıldızlar grup heyecanı bugün başlıyor

MU­RAT KA­RA­SU

Ku­lüp­lü Yıl­dız er­kek­ler vo­ley­bol grup bi­rin­ci­li­ği he­ye­ca­nı bu­gün oy­na­na­cak iki maç­la baş­lı­yor.

Grup bi­rin­ci­li­ği­nin tek­nik top­lan­tı­sı dün Ata­türk Spor Sa­lo­nu VİP Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı, Vo­ley­bol İl Tem­sil­ci­si Mah­mut Uy­sal’ın baş­kan­lı­ğın­da­ki top­lan­tı­ya  dört ku­lüp tem­sil­ci­si ka­tıl­dı.

Grup­ta mü­ca­de­le et­me­si ge­re­ken Kı­rık­ka­le mü­sa­ba­ka­la­ra çık­ma­ya­ca­ğı­nı bil­dir­di. Bu­nun üze­ri­ne dört ta­kım üç gün sü­re­cek tek dev­re­li lig sta­tü­sün­de mü­ca­de­le ede­cek­ler. Vo­ley­bol İl Tem­sil­ci­si Mah­mut Uy­sal, grup­ta mü­ca­de­le ede­cek tüm ta­kım­la­ra ba­şa­rı­lar di­le­di.

Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda bu­gün oy­na­na­cak ilk maç­ta sa­at 14’de To­kat Be­le­di­ye Plev­nes­por - Ka­ra­bük M. Ver­gi­li Fen Li­se­si Genç­liks­por kar­şı­la­şa­cak. Sa­at 16’de ise tem­sil­ci­miz Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por -Sor­gun Be­le­di­yes­por ile ilk ma­çı­na çı­ka­cak. Tem­sil­ci­miz gru­bun­da­ki ikin­ci ma­çın­da ya­rın sa­at 14’de To­kat Be­le­di­ye Plev­nes­por ile son maç­ta ise cu­mar­te­si gü­nü sa­at 11’de Ka­ra­bük M. Ve­ri­li Fen Li­se­si Genç­liks­por ile kar­şı­la­şa­cak.

Tek dev­re­li lig sta­tü­sün­de oy­na­na­cak maç­lar so­nun­da bi­rin­ci olan ta­kım Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­me­ye hak ka­za­na­cak. Beş­li grup­tan en iyi ikin­ci­le­rin git­me şan­sı Kı­rık­ka­le’nin gel­me­me­si üze­ri­ne or­ta­dan kalk­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER