FINDIK yiyemedik

Sungurlu Belediyespor erkekler Voleybol 1. Ligi’ndeki ilk maçında Fındıklıspor’a deplasmanda 3-0 yenildi. Teknik Direktör Veli Koçak tamamı yeni kurulan kadronun uyum sorununu aşamadıklarını ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacaklarını söyledi.

FINDIK yiyemedik

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Vo­ley­bol er­kek­ler 1. li­gin­de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ma­çın­da Ri­ze Fın­dık­lıs­por dep­las­man­da 3-0 mağ­lup ola­rak se­zo­na pu­an­sız baş­la­dı.
Bu se­zon 1. li­ge yük­se­len ve ta­ma­mı ye­ni isim­ler­den ku­ru­lu bir kad­ro ile mü­ca­de­le eden Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ma­çın­da Ri­ze Fın­dık­lıs­por ile dep­las­man­da kar­şı­laş­tı. Bu li­gin tec­rü­be­li ku­lüp­le­rin­den ra­ki­bi önün­de ma­çın ilk se­tin­de ba­şa baş bir mü­ca­de­le ve­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por fi­nal bö­lü­mün­de yap­tı­ğı ha­ta­lar so­nu­cun­da se­ti 25-22 kay­bet­ti.
İkin­ci set­te te den­ge­li gi­den mü­ca­de­le­den ev sa­hi­bi ta­kım25-21 ga­lip ay­rı­la­rak sko­ru 2-0 yap­tı. Üçün­cü set­te Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un özel­lik­le hü­cum­da çok ha­ta yap­ma­sı so­nu­cun­da Fın­dık­lıs­por se­ti 25-20 ma­çı­da 3-0 ka­za­na­rak se­zo­na üç pu­an­la baş­la­dı.
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ve­li Ko­çak ta­kı­mı ye­ni isim­ler­den ku­ru­lan kad­ro­nun tam ola­rak uyum so­ru­nu­nu aşa­ma­dı­ğı­nı güç­lü ra­kip­le­ri önün­de iyi mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni an­cak fi­nal bö­lü­mün­de­ki ha­ta­lar so­nu­cun­da sa­ha­dan mağ­lup ay­rıl­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ko­çak önü­müz­de­ki haf­ta so­nu ev­le­rin­de oy­na­ya­cak­la­rı ma­çı ka­za­na­rak bu lig­de­ki ilk ga­li­bi­yet­le­ri­ni ala­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER