‘Galibiyet taraftarımıza ve hocamıza armağan’

Genel Kaptan Mehmet Akif Tatlı sezonun ilk maçlarının hep zor olduğunu rakibinde dirençli bir kadroya sahip olduğunu buna rağmen zorlu maçı kazanarak galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tatlı, galibiyeti maç öncesi babasını kaybeden Fahrettin hoca ve kendilerini doksan dakika boyunca destekleyen taraftarlara armağan etti.

‘Galibiyet taraftarımıza  ve hocamıza armağan’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Meh­met Akif Tat­lı Muğ­las­por ga­li­bi­ye­ti­ni Fah­ret­tin ho­ca ve ta­raf­tar­la­ra ar­ma­ğan et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Se­zo­nun ilk maç­la­rı­nın her ta­kım için çok zor­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ‘Ma­çın çok zor ge­çe­ce­ği­ni bi­li­yor­duk. Kar­şı­mız­da çok di­renç­li bir ta­kım var­dı biz­de bu di­ren­ce ay­nı şe­kil­de kar­şı­lık ve­re­rek hak­lı bir ga­li­bi­yet al­dık.


Öne geç­ti­ği­miz an­dan iti­ba­ren bas­kı ye­dik ve be­ra­ber­lik go­lü­nü ye­dik­ten he­men son­ra ge­len ikin­ci gol ra­ki­bin di­ren­ci­ni kır­ma­mı­zı sağ­la­dı.


Sa­ha­da ye­de­ğİ sa­ha dı­şın­da tüm fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi yü­rek­ten kut­lu­yo­rum. Ta­kım ol­ma yo­lun­da çok gü­zel me­saj­lar ver­di­ler. Se­zo­nun ilk ma­çın­da alı­nan ga­li­bi­yet çok önem­li. İyi bir ra­ki­be kar­şı al­dı­ğı­mız bu ga­li­bi­yet hem ta­kım için hem­de ca­mi­anın mo­ral mo­ti­vas­yo­nu için son de­re­ce önem­li.


Ta­bi­ki bu ga­li­bi­yet­te en bü­yük pay­lar­dan bi­ri­si­de ta­raf­ta­rı­mız­dır. Ma­çın ilk da­ki­ka­sın­dan bi­ti­mi­ne ka­dar ta­kım­la­rı­na sa­hip çık­tı­lar ve des­tek ver­di­ler. On­la­rın bu des­te­ği biz­le­rin en önem­li iti­ci gü­cü ol­muş­tur. İna­nı­yo­rum­ki bu ta­raf­tar­la­rı­mız des­te­ği ve inan­cı iler­le­yen haf­ta­lar­da ar­ta­rak de­vam ede­cek­tir.


Bu ga­li­bi­ye­ti biz­le­ri dok­san da­ki­ka des­tek­le­yen ta­raf­tar­la­rı­mı­za li­gin ilk ma­çı ön­ce­sin­de ba­ba­sı­nı kay­be­den an­cak ta­kım­la ile­ti­şi­mi­ni hiç ko­par­ma­yan fi­zik ola­rak ol­ma­sa­da yü­re­ği ile hep ya­nı­mız­da ol­du­ğu­na inan­dı­ğı­mız Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin ho­ca­mı­za ar­ma­ğan ol­sun’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2018, 11:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER