Galibiyete kitlendiler

Pazar günü Halide Edip Adıvarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum Belediyespor bu maçın hazırlıklarını dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenman sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımda moraller yüksek.

Galibiyete kitlendiler

HA­RUN AK­KA­YA
Pa­zar gü­nü dep­las­man­da Ha­li­de Edip Adı­vars­por ile kar­şı­la­şa­cak Ço­rum Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı çift an­tren­man ile sür­dür­dü. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar sa­bah ça­buk kuv­vet ve tak­tik ak­şam ise tak­tik çift ka­le maç ile zor­lu ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü­ler.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım sa­bah sa­at 10’da te­sis sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­ma­na sa­kat­lı­ğı de­vam eden Ba­rış dı­şın­da tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra grup­lar ha­lin­de ya­pı­lan ça­buk kuv­vet ve sü­rat ça­lış­ma­sı ile de­vam et­ti. An­tren­ma­nın son bö­lü­mün­de ise Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio ta­kı­mı ye­di­şer­li üç ta­kı­mı ayır­dı ve ya­rı sa­ha­da mi­ni tur­nu­va dü­zen­le­di. Tur­nu­va­da fut­bol­cu­la­rın ol­duk­ça ne­şe­li ve is­tek­li ol­duk­la­rı göz­len­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­nün ikin­ci an­tren­ma­nı­nı ise sa­at 16’da yi­ne te­sis sa­ha­sın­da yap­tı. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio sa­bah ya­pı­lan ağır an­tren­man ne­de­ni ile bu ça­lış­ma­yı kı­sa tut­tu. Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan oyun ağır­lık­lı bir prog­ram uy­gu­la­yan Tek­nik He­yet fut­bol­cu­la­rın mo­ra­li­ni yük­selt­me­ye ça­lış­tı­ğı göz­len­di.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Ha­li­de Edip Adı­vars­por ile oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı çift ka­le maç­la sür­dü­re­cek.

Maç Esenler’de
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un pa­zar gü­nü oy­na­ya­ca­ğı Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çı Esen­ler Sta­dı’nda oy­na­na­cak.
Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’ndan açık­la­ma­ya gö­re 7 Ekim pa­zar gü­nü sa­at 15.30’da baş­la­ya­cak olan Ha­li­de Edip Adı­vars­por- Ço­rum Be­le­di­yes­por ma­çı Esen­ler Sta­dı’nda oy­na­na­cak.
Ev sa­hi­bi ta­kım bun­dan ön­ce evin­de oy­na­dı­ğı bir ma­çı Yu­suf Zi­ya Önüş iki ma­çı ise Esen­ler Stad’ın­da oy­na­mış­tı. Pa­zar gü­nü oy­na­na­cak maç­ta İs­tan­bul’da otu­ran Ço­rum­lu­la­rın kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­ma bü­yük des­tek ver­me­si bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER