Galibiyetle başlamak güzel

Çorum Belediyespor sezonun ilk maçında sahasında Muğlaspor önünde oldukça zorlansada golcüsü Yakup Alkan’ın biri penaltıdan attığı iki golle rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Kırmızı Siyahlı takımda özellikle orta sahada topa sahip olmakta zorluk çekerken savunma göbeğinde de sıkıntılı görüntü verdi. Sezonun ilk maçında alınan galibiyet kırmızı siyahlı takım için büyük umut verdi.

Galibiyetle başlamak güzel

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ma­çın­da sa­ha­sın­da Muğ­las­por’u ikin­ci ya­rı­da Ya­kup Al­kan’ın aya­ğın­dan bul­du­ğu iki gol­le 2-1 ye­ne­rek li­ge üç pu­an­la baş­la­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar fut­bol­cu­lar ola­rak tat ver­me­se­de se­zo­nun ilk ma­çın­da alı­nan ga­li­bi­yet son de­re­ce önem­li.
Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han’ın ba­ba­sı­nın ve­fat et­me­si ne­de­ni ile bu­lun­ma­dı­ğı maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ma­çı­na bek­len­di­ği ter­tip­le çık­tı. Ra­ki­bi önün­de ma­çın ilk da­ki­ka­la­rın­dan iti­ba­ren özel­lik­le or­ta sa­ha­da to­pa sa­hip ol­mak­ta zor­la­nan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da ka­nat­lar­da oyu­na kat­kı ve­re­me­yin­ce po­zis­yon üret­mek­te zor­lan­dı.
Ko­nuk Muğ­las­por ise Ço­rum Be­le­di­yes­por’a ön­de ba­sa­rak oyun kur­ma­sı­na izin ver­me­di ve ha­ta­ya zor­la­dı. İlk ya­rı­da iki ta­kım­da hü­cum­da faz­la et­ki­li ola­ma­dı ve dev­re 0-0 be­ra­be­re bit­ti. İkin­ci ya­rı­da iki ta­kım­da da­ha çok go­lü dü­şün­me­ye baş­la­dı. 52. da­ki­ka­da pe­nal­tı­dan Ya­kup Al­kan’ın go­lü ile öne ge­çen Ço­rum Be­le­di­yes­por son­ra­ki bö­lüm­de oyu­nun kon­tro­lü­nü ra­ki­bi­ne kap­tır­dı.
Et­ki­li ge­len Muğ­las­por’un 71. da­ki­ka­da bul­du­ğu be­ra­ber­lik go­lü kır­mı­zı si­yah­lı ca­mi­aya şok et­ki­si ya­rat­tı. Bu şo­kun et­ki­si kı­sa sür­dü ve iki da­ki­ka son­ra Ya­kup Al­kan’ın yak­la­şık 30 met­re­den at­tı­ğı gol ile öne ge­çen kır­mı­zı si­yah­lı­lar ka­lan bö­lüm­de ecel ter­le­ri dök­se­de ra­ki­bi­ne be­ra­ber­lik şan­sı­nı ta­nı­ma­dı ve sa­ha­dan 2-1 ga­lip ay­rı­la­rak se­zo­na üç pu­an­la baş­la­ma­yı ba­şar­dı.
Ço­rum Be­le­di­yes­por - Muğ­las­por ma­çı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ço­rum­Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, 2. Baş­kan Mus­ta­fa şe­ker Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­mit Işık ile bir­lik­te yak­la­şık iki bin ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver iz­le­di.

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
17. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por et­ki­li gel­di. Bu da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da sa­vun­ma­dan se­ken top­la Ya­kup Al­kan bu­luş­tu dö­ne­rek sert vur­du ka­le­ci Ba­rış son an­da to­kat­la­dı dö­nen top­la Em­rah bu­luş­tu çap­raz po­zis­yon­da or­ta­ya çı­kar­mak ye­ri­ne ka­le­ye vur­du top yan ağ­lar­da kal­dı.
30. da­ki­ka­da sa­vun­ma­dan atı­lan uzun top­ta sa­vun­ma­da Akın to­pa ham­le yap­mak ye­ri­ne ge­ri çe­kil­di ara­ya gi­ren Çağ­la­yan yer­den sert vur­du top di­re­ğin di­bin­den az fark­la au­ta git­ti.
İlk ya­rı ta­kım­la­rın ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve so­yun­ma oda­sı­na 0-0 be­ra­ber­lik­le gir­di­ler.
İkin­ci ya­rı­ya ko­nuk ta­kım et­ki­li baş­la­dı. 49. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan İs­ma­il top­la ce­za­sı­na gir­di son çiz­gi­den or­ta­la çı­kar­dı­ğı to­pa Ço­rum Be­le­di­yes­por sa­vun­ma­sı bom boş du­rum­da Ra­ma­zan do­ku­na­ma­dı ve top uzak kö­şe­den ta­ca git­ti.
52. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por pe­nal­tı ka­zan­dı. Or­ta alan­dan top­la ha­re­ket­le­nen Eren son an­da ka­ya­rak to­pu Em­rah’ı bı­rak­tı bu fut­bol­cu­da to­pun ge­li­şi­ne sert vur­du sa­vun­ma­da Öme­ril Fa­ruk’in eli­ne çarp­tı ma­çın ha­ke­mi pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Atı­şı Ya­kup kul­lan­dı to­pu ve ka­le­ci­yi ay­rı kö­şe­le­re gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.
68. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ikin­ci go­le çok yak­laş­tı. Sol ka­nat­tan Em­rah top­la ha­re­ket­len­di ar­ka di­re­ğe çok gü­zel çı­kar­dı ar­ka di­rek­te Mi­ka­il bom boş du­rum­da ka­fa­yı çok kö­tü  vur­du yan­dan au­ta at­tı.
71. da­ki­ka­da Muğ­las­por be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du. Bu da­ki­ka­da or­ta alan­dan top­la Çağ­la­yan ce­za sa­ha­sı­na ka­dar gel­di sa­vun­ma­dan se­ken toh Ra­ma­zan’ın önün­de kal­dı bu fut­bol­cu­nun sert vu­ru­şun­da top kö­şe­den Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na git­ti ve skor 1-1 ol­du.
73. da­ki­ka­da Ya­kup Al­kan yi­ne sah­ne al­dı. Sa­vun­ma­dan Akın’ın uzun to­pun­da Ya­kup Al­kan yak­la­şık 30 met­re­ye ya­kın me­sa­fe­den sır­dı dö­nük po­zis­yon­da al­dı dö­ne­rek ha­va­da­ki to­pa vur­du ka­le­ci Po­lat önün­de se­ken to­pa ham­le yap­tı an­cak kö­şe­den ağ­la­ra git­ti ve skor 2-1 ol­du.
90+4. da­ki­ka­da Muğ­las­por be­ra­ber­lik go­lü­ne çok yak­laş­tı. Sol ka­nat­tan ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da Ber­kay ka­fa ile in­dir­di Mus­ta­fa kö­şe­ye gön­der­di ka­le­ci Onur­can son an­da dok­san­dan to­pu kor­ne­re çel­di ve ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­di.: 2-1


İlk maç ilk galibiyet sevinci

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da se­zo­nun ilk ma­çın­da alı­nan Muğ­las­por ga­li­bi­ye­ti bü­yük se­vinç ya­şat­tı. Ma­çın ar­dın­dan sa­ha­da tri­bün­de­ki ta­raf­tar­la­rı ile bir­lik­te üç pu­an se­vin­ci­ni ya­şa­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım da­ha son­ra ise so­yun­ma oda­sın­da bu se­vin­ci sür­dür­dü. Oy­na­yan oy­na­ma­yan tüm fut­bol­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı so­yun­ma oda­sın­da­ki se­vinç­de or­ta­ya ol­duk­ça renk­li gö­rün­tü­ler çık­tı. Tek­nik He­yet ve tüm ku­lüp ça­lı­şan­la­rı­da bu se­vin­ci or­tak ol­du­lar ve gü­zel bir gö­rün­tü ver­di­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Yusuf oncul
Yusuf oncul - 4 yıl Önce

Kanatların hiç çalışmadığı orta sahanın bu kadar verimsizligine beklerim hiç öne çıkamadığı bir maçı kazanabiliyor san elbette galibiyetle başlamak güzel ama sonrası düşündürücü işimiz çok zor coook birde eren pamuk meselesi bu kadar verimsizligine rağmen bu kadar sahada kalması şaşırtıcı böyle futbolcuları görünce altyapıdan gelen çocuklarımıza dört elle sarilmamiz gerektiğini düşünenler denim bilmem yanılıyor muyum

SIRADAKİ HABER