Galibiyet’le ‘VEDA’ istiyoruz

Çorum Belediyespor bu sezonun evinde oynayacağı son maçta yarın saat 15.30’da Kızılcabölükspor ile Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda karşılaşacak. Ligin ikinci yarısında henüz evinde galibiyeti bulunmayan kırmızı siyahlılar taraftarının önündeki son maçta kazanarak taraftarına üç puanla veda etmek amacında.

Galibiyet’le ‘VEDA’ istiyoruz

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun son ma­çın­da ya­rın sa­ha­sın­da Kı­zıl­ca­bö­lüks­por önün­de has­re­te son ver­mek ve ta­raf­ta­rı­na ga­li­bi­yet ile ve­da et­mek is­ti­yor.

Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da tek ga­li­bi­ye­ti­ni Ad­li­yes­por dep­las­ma­nın­da alan ve di­ğer tüm maç­lar­dan be­ra­ber­lik ve­ya mağ­lu­bi­yet ile ay­rı­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı bu dev­re­de evin­de­ki hiç bir ma­çı ka­za­na­ma­dı.

Play-off yo­lun­da Ciz­res­por be­ra­ber­li­ği ile ka­çan şan­sı Düz­yurt­spor dep­las­ma­nın­da yi­ne eli­ne ge­çer kır­mı­zı si­yah­lı­lar bu maç­tan­da be­ra­ber­lik­le ay­rı­lın­ca şan­sı­nı iyi­ce azalt­tı. Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın sa­at 15.30’da Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda ko­nuk ede­ce­ği Kı­zıl­ca­bö­lüks­por kar­şı­sın­dan üç pu­an­la ay­rı­la­rak ta­raf­ta­rı­na ga­li­bi­yet­le ve­da et­mek ama­cın­da. Ço­rum Be­le­di­yes­por’da sa­kat­lı­ğı de­vam eden Abu­zer dı­şın­da ek­sik bu­lun­mu­yor. Ya­sin ve Do­ğan Can’ın ise for­ma gi­yip giy­me­ye­ce­ği son kon­trol­den son­ra bel­li ola­cak.

Ko­nuk Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ise li­gi er­ken bi­tir­di ve şim­di­den play-off­ta mü­ca­de­le ede­ce­ği ra­ki­bi­ni bek­li­yor. Bu ma­çı ka­za­nıp kay­bet­me­si sı­ra­la­ma­da­ki ye­ri­ni faz­la de­ğiş­tir­me­ye­cek olan Kı­zıl­ca­bö­lüks­por li­gin ka­lan haf­ta­sı­nı sa­katl­lık­sız ve ce­za al­ma­dan ta­mam­la­ma­yı amaç­lı­yor.

Ço­rum Be­le­di­yes­por - Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ma­çı­nı Ha­tay böl­ge­si genç ha­kem­le­rin­den Meh­met Se­mih Güç­lü yö­ne­te­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER