‘Gelişim için istikrar şart’

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, her alanda olduğu gibi sporda da ülkenin büyük bir gelişim içinde olduğunu bu gelişimin sürmesi için istikrarın çok önemli olduğunu söyledi. Ceylan, spor camiasından Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki tecrübeli AK Parti kadrolarına destek vermelerini istedi.

‘Gelişim için istikrar şart’

MU­RAT KA­RA­SU

AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan ama­tör­le­re nak­di yar­dım ya­pı­lan if­tar son­ra­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da hu­zur için­di bir bay­ram ge­çir­me­le­ri di­le­ğin­de bu­lun­du. Dün­ya’nın bir çok ye­rin­de  pat­la­yan bom­ba­lar ve ölen müs­lü­man­lar ol­du­ğu­nu an­cak ül­ke ola­rak hu­zur­lu bir ra­ma­za­nı bi­tir­dik­le­ri­ni ve bay­ra­mı kut­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Ül­ke ola­rak güç­lü ol­mak zo­run­da­yız, maz­lum­lar için güç­lü ol­mak zo­run­da­yız ve bir­lik­te Tür­ki­ye ol­mak zo­run­da­yız.

Ba­şı­mız­da bir Dün­ya Li­de­ri Re­cep Tay­yip Er­do­ğan var ve Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün gös­ter­di­ği mu­as­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne bu ül­ke­yi çı­kar­mak için ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne ka­tan bir li­der var. Bi­zim genç­li­ği­miz­de bı­ra­kın il­çe­le­ri il mer­ke­zin­de bi­le tüm sa­ha­lar top­rak­dı. Bu­gün be­ğen­me­di­ği­miz so­yun­ma oda­la­rı bi­le yok­tu. An­cak is­tik­rar sağ­lan­dı­ğı za­man ül­ke­de ne­ler ola­bil­di­ği­ni çok ra­hat­lık­la gö­re­bi­li­yor­su­nuz.

Genç­le­ri­miz da­ha iyi şart­lar­da spor yap­sın­lar di­ye bu­gün 15 bin ki­şi­lik stad­yum 3500 ki­şi­lik spor sa­lo­nu ma­li­ye­ti yak­la­şık 200 mil­yar li­ra ve bun­la­rı çok ra­hat­lık­la ya­pı­yo­ruz. Bu eser­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı ta­ma­men is­tik­ra­rın sür­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor. 35 yıl­dır gi­re­me­di­ği­miz gi­de­me­di­ği­miz Kan­dil’e ya­kın­da Türk bay­ra­ğı­nı di­ke­cek ko­nu­ma gel­diy­sek bu is­tik­ra­rın ese­ri.

Hu­zu­run, is­tik­ra­rın de­vam et­me­si için 16 yıl­da ka­zan­dı­ğı tec­rü­be­ler ile Re­cep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de­ki AK Par­ti ik­ti­da­rı­na des­tek ve­rin ve ül­ke ola­rak ge­li­şim­le­ri­mi­zi ay­nı hız­la de­vam et­ti­re­lim. Tec­rü­be­li kad­ro­la­rı ile AK Par­ti bu ül­ke­nin ge­li­şi­mi­ne kat­kı ver­me­ye de­vam ede­cek­tir. İs­tik­ra­rır sür­me­si da­ha mo­dern te­sis­ler ve da­ha ra­hat im­kan­lar­la spor yap­mak için AK Par­ti ter­ci­hi­niz ol­sun di­yo­rum. Her­ke­se ha­yır­lı bay­ram­lar di­li­yo­rum, ay­rı­ca bu gö­rev­ler­de bu­lun­du­ğum sü­re­ce ba­şı­nız sı­kış­tı­ğın­da has­ta­lık­ta ve her tür­lü ih­ti­ya­nız­da 24 sa­at em­ri­niz­de ol­du­ğu­nu­zu bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum ve ara­maz­sa­nız ve­ba­li si­zin boy­nu­nuz­da di­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER