GENÇLER GÖZ DOLDURDU

Belediyespor ilk hazırlık maçında altyapı karmasını 2-0 yendi

GENÇLER GÖZ DOLDURDU

FA­TİH BAT­TAR
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na de­vam eden Ço­rum Be­le­di­yes­por, ilk ha­zır­lık ma­çın­da alt­ya­pı kar­ma­sı­nı 2-0 yen­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri bü­yük sa­ha­da oy­na­nan maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por ile alt­ya­pı kar­ma­sı kar­şı kar­şı­ya gel­di. 30'ar da­ki­ka­lık iki dev­re ha­lin­de oy­na­nan ma­çın ilk ya­rı­sın­da gol se­si çık­maz­ken, ikin­ci ya­rı­da da­ha atak oy­na­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por, Ta­ha ve Bu­rak'ın at­tı­ğı gol­le ilk ha­zır­lık ma­çın­dan ga­lip ay­rıl­dı.

 

GENÇ­LER GÖZ DOL­DUR­DU
Ço­rum Be­le­di­yes­por ile alt­ya­pı kar­ma­sı ara­sın­da maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por'un genç­le­ri göz dol­dur­du. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han, ilk ha­zır­lık ma­çın­da genç­le­re şans ver­di. As kad­ro­nun ye­ri­ne genç­le­ri de­ne­yen Say­han'ın, genç­le­rin per­for­man­sın­dan mut­lu ol­du­ğu göz­lem­len­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por kar­şı­laş­ma­ya Do­ğu­kan, Gök­han, Bi­lal, Mü­ca­hit, Ha­cı Ömer, Ser­kan, Emir­can, Mu­ham­med, İs­ma­il, Ta­ha, Tu­na­han ilk 11'i ile baş­lar­ken, Ço­rum Be­le­di­yes­por U19 ilk 11'in­de ise şu isim­ler yer al­dı; "Be­dir­han, Nu­ri, Oğuz­han, Ba­tu­han, Ogün, Mert­can, Emin, Ege, Em­re, Enes, Bu­rak."
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER