Gençler’den 4’er yıllık imza

Çorum Belediyespor kadrodaki gençler Batuhan ve Onur ile dörder yıllık sözleşme imzaladı. Diğer gençlerle görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

Gençler’den 4’er yıllık imza

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da de­vam eden iç trans­fer gö­rüş­me­le­rin­de dün iki genç dör­der yıl­lık söz­leş­me­ye im­za at­tı­lar. Ba­tu­han De­mi­rel ve Onur Te­kin dün dü­zen­le­nen tö­ren­le dör­der yıl­lık an­laş­ma­yı im­za­la­dı­lar.
1998 Ço­rum do­ğum­lu Genç­ler­bir­li­ği ve ar­dın­dan Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­la­rın­da for­ma giy­dik­ten son­ra geç­ti­ği­miz se­zon ba­şın­da kır­mı­zı si­yah­lı ku­lüp­le pro­fes­yo­nel söz­leş­me im­za­la­mış­tı. Genç fut­bol­cu kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da ge­çen se­zon iki maç­ta for­ma giy­di.

Genç ka­le­ci Onur Te­kin ise 1999 Ço­rum do­ğum­lu PTT Genç­liks­por, İl Özel İda­res­por ve Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­la­rın­da for­ma giy­dik­ten son­ra 2015 yı­lın­da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı at­tı. Üç yıl­lık im­za atan Onur’un söz­leş­me­si bu yıl so­na er­miş­ti. Dün Onur dört yıl­lık da­ha ken­di­si­ni Ço­rum Be­le­di­yes­por’lu ya­pan im­za­yı at­tı.

İm­za tö­re­ni son­ra­sın­da ko­nu­şan Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı kad­ro­da­ki di­ğer genç fut­bol­cu­lar­la gö­rüş­me­le­ri­nin sür­dü­ğü­nü ve önü­müz­de­ki gün­ler­de on­lar­la­da an­laş­ma im­za­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.
İki genç fut­bol­cu Ba­tu­han ve Onur ise ye­ni se­zon­da da­ha faz­la ça­lı­şıp for­ma­yı kap­mak için mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni ve ken­di­le­ri­ne gü­ve­nen­le­ri mah­cup et­me­mek için el­le­rin­den ge­len ça­ba­yı gös­te­re­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler.
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da iç trans­fer gö­rüş­me­le­ri bu­gün de de­vam ede­cek. Kır­mı­zı Si­yah­lı ku­lüp­te Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ya­rın Ço­rum’a ge­le­rek res­mi söz­leş­me­yi im­za­la­ya­cak.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorum
Çorum - 4 yıl Önce

Boşa göstermelik imza oynatmazlar değer vermezler göreceksiniz eğer bu gençleri 3. Liğde oynatmayacaksanız da ne zaman oynayacaklar alt tarafı 3. Liğ büküne kadar kim oynattıda siz oynatacaksınız trilyonları boşa saçın siz ZEKİ GÜL bugüne kadar yaptığınız gibi..

SIRADAKİ HABER