‘Gençlerden güzel mesajlar aldık’

Baş­kan Ömer Ba­la­ban bir yan­dan play-off şans­la­rı­nı so­nu­na ka­dar ko­va­la­mak is­ter­ken di­ğer yan­dan ise ge­le­cek se­zon kad­ro­sun­da for­ma gi­ye­bi­le­cek genç­le­re şans ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Düz­yurt­spor dep­las­ma­nın­da iki kez iki fark­lı mağ­lup du­ru­ma düş­me­si­ne kar­şın genç­le­rin gös­ter­di­ği tep­ki­nin son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ba­la­ban ‘Ge­le­cek yö­ne­tim kim olur­sa ol­sun eko­no­mik ola­rak kat­kı ve­re­cek genç­le­ri bu ta­kı­ma ka­zan­dır­mak için ka­lan iki haf­ta­da ay­nı an­la­yış­la maç­la­ra çı­ka­ca­ğız’ de­di.

‘Gençlerden güzel mesajlar aldık’

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban, Düz­yurt­spor dep­las­ma­nın­da özel­lik­le genç fut­bol­cu­la­rın ka­zan­ma is­tek­le­ri ve mü­ca­de­le­si­nin ge­le­cek için çok olum­lu me­saj­lar ver­di­ği­ni söy­le­di. Ba­la­ban, ta­kım ola­rak iyi oy­na­dık­la­rı ka­za­na­bi­le­cek­le­ri bir maç­ta özel­lik­le son bö­lüm­de ga­li­bi­ye­ti ka­çı­ran ta­raf ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Li­gin bu aşa­ma­sın­da bir yan­dan az­da ol­sa şans­la­rı­nı so­nu­na ka­dar ko­va­lar­ken di­ğer yan­dan da ge­le­cek se­zo­nun kad­ro­su­nu oluş­tu­ra­bi­le­cek genç­le­re şans ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Ba­la­ban ‘Hak­tan ve Kı­vanç ilk kez on­bir­de for­ma giy­di­ler.
Ma­çın ilk ya­rı­sın­da Düz­yurt­spor ger­çek­ten je­ne­rik­lik gol­ler at­tı­lar ve bir an­da 2-0 ge­ri­ye düş­tük. Bu­na kar­şın fut­bol­cu­la­rı­mı­zın bu­na tep­ki ver­me­si ve ma­çı bı­rak­ma­ma­sı çok gü­zel. Son­ra­ki bö­lüm­de ise ma­çı is­te­yen ve bu­nun için mü­ca­de­le eden bir oyun or­ta­ya koy­duk.

İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ye­di­ği­miz gol­le ye­ni­den iki fark­lı mağ­lup du­ru­ma düş­me­mi­ze kar­şın oyu­nu bı­rak­ma­dık ve kur­du­ğu­muz bas­kı so­nu­cun­da be­ra­ber­li­ği ya­ka­la­dık. Son­ra­ki bö­lüm­de ise ma­çı fark­lı ka­za­na­bi­le­cek po­zis­yon­la­rı­da bul­duk an­cak ya­rar­la­na­ma­dık. Bu bas­kı kur­du­ğu­muz bö­lüm­ler­de ra­kip­te kon­tra­tak­lar­la et­ki­li ol­du ve on­lar­da ka­za­na­bi­lir­di so­nuç­ta iki ta­kım­da gol ata­ma­yın­ca maç be­ra­ber­lik­le so­na er­di.

Yö­ne­tim ola­rak biz bu se­zo­nu bi­ti­re­lim kay­gı­sı ta­şı­ma­dan ge­le­cek se­zo­na bu kad­ro­da al­ter­na­tif ola­cak isim­le­ri ka­zan­dır­ma­nın ça­ba­sı için­de­yiz. Bu haf­ta­lar­da genç­le­ri­mi­ze da­ha faz­la for­ma ve­re­rek on­la­rın maç tec­rü­be­le­ri­ni ar­tır­mak ve çok da­ha iyi du­ru­ma gel­me­le­ri­ni sağ­la­mak’ de­di.

Ba­la­ban, eko­no­mik ola­rak güç­lü bir yö­ne­tim oluş­ma­ma­sı ha­lin­de bu genç­le­rin Ço­rum fut­bo­lu­nun ge­le­ce­ği ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek bun­la­ra yö­ne­tim ola­rak se­zon so­nu­na ka­dar sa­hip çı­ka­cak­la­rı­nı ve des­tek ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Ba­la­ban li­gin iki haf­ta­sın­da da Ço­rum’a ve Be­le­di­yes­por’a ya­kı­şır bir fut­bol ve mü­ca­de­le ile se­zo­nu ta­mam­la­mak is­te­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, 13:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER