Görev dağılımı açıklandı

Çorum Belediyespor’da Fatin Özcan başkanlığındaki yönetim görev dağılımını açıkladı. Beklendiği gibi Futbol Şube Sorumlusu bulunmayan yönetimde Genel Kaptan direk Başkan’a bağlı olarak çalışacak. Transfer Komitesi Hasan Eker, Mustafa Altunkaya ve Mustafa Özcan’dan oluşacak ve son kararı başkana bırakılacak. Teknik Direktör ve Genel Kaptan kararı ise hafta içi oynanacak play-off maçlarından sonra verilecek.

Görev dağılımı açıklandı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi gö­rev da­ğı­lı­mın yap­tı. Bek­len­di­ği gi­bi yö­ne­tim ku­ru­lun­da Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su atan­ma­dı ve gö­re­ve ge­ti­ri­le­cek Ge­nel Kap­tan di­rek ola­rak Baş­kan Fa­tih Öz­can’a bağ­lı ola­rak ça­lı­şa­cak.

Cu­ma gü­nü ya­pı­lan Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul ile gö­re­ve ge­len Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim ku­ru­lun­da Mus­ta­fa Şe­ker 2. Baş­kan­lı­ğa ge­ti­ri­lir­ken Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ise Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ola­rak gö­rev ya­pa­cak­lar. Yö­ne­tim­de Mus­ta­fa Er­can ama­tör Şu­be So­rum­lu­su, Ha­san Eker Ma­li İş­ler so­rum­lu­su, Hü­se­yin Te­ke Gü­reş So­rum­lu­su ola­rak gö­rev ya­par­ken Mus­ta­fa  Öz­can ise Ba­sın Söz­cü­sü ola­rak gö­rev ya­pa­cak. Ba­şak Ak, Tun­cay Ko­çak, Mu­rat Se­rin, Mus­ta­fa Er­gin, En­gin Eroy ve Tun­cay Yıl­maz ise Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si ola­rak gö­rev ya­pa­cak­lar.

Trans­fer Ko­mi­te­si üç isim
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni se­zon trans­fer ko­mi­te­si üç isim­den olu­şa­cak. Ha­san Eker, Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ve Mus­ta­fa Öz­can trans­fer gö­rüş­me­le­ri­ni ya­pa­cak­lar. Ko­mi­te­nin yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­rin so­nuç­la­rı Baş­kan Fa­tih Öz­can’a ile­ti­le­cek ve onay­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ise res­mi im­za atı­la­cak.

Ka­rar­lar Play-off’lar­dan son­ra
Yö­ne­tim ye­ni se­zon için bu haf­ta için­de oy­na­na­cak play-off maç­la­rın­dan son­ra ha­re­ke­te ge­çe­cek. Baş­kan Fa­tih Öz­can ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin bu haf­ta için­de oy­na­na­cak play-off maç­la­rı­nı iz­le­ye­cek­le­ri öğ­re­nil­di. Bu maç­la­rın ar­dın­dan ön­ce­lik­li ola­rak ye­ni se­zon­da ta­kı­mı tes­lim edi­le­cek Tek­nik Di­rek­tör ada­yı ve Ge­nel Kap­tan ada­yı be­lir­le­ne­cek. Bu iki is­min be­lir­len­me­si­nin ar­dın­dan Trans­fer Ko­mi­te­si iç trans­fer gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER