‘Grubun zorluğu değil asıl önemli olan birlik ve beraberliğimiz’

Teknik Direktör Fahrettin Sayhan zor bir gruba düştüklerini ancak Çorum Belediyespor’un bu grubun en güçlü ve kaliteli takımları arasında yer alacağını belirterek ‘Taraftarlarımızdan isteğim bize sabretmeleri ve desteklemeleri, bir bütün olduğumuz takdirde başarıyı yakalayacağız’ dedi.

‘Grubun zorluğu değil asıl önemli olan birlik ve beraberliğimiz’

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han di­ğer grup­la­ra oran­la da­ha zor bir gru­ba düş­tük­le­ri­ni an­cak Ço­rum Be­le­di­yes­por’un da bu gru­bun en güç­lü ve ka­li­te­li ta­kım­la­rı ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı söy­le­di.
As­lın­da te­mel an­lam­da zor-ko­lay ay­rı­mı­nın ol­ma­ya­ca­ğı­nı, Türk ve dün­ya fut­bo­lun­da ma­ka­sın iyi­ce da­ral­dı­ğı­nı ve bu­na en gü­zel ör­ne­ğin Dün­ya Ku­pa­sı maç­la­rın­da ya­şan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Say­han, yö­ne­ti­min­den tek­nik he­ye­ti­ne, fut­bol­cu­sun­dan ta­raf­ta­rı­na ve ba­sı­nı­na ka­dar ke­net­len­me­nin ya­şan­ma­sı du­ru­mun­da ba­şa­rı­nın da ka­çı­nıl­maz ola­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.
Geç­ti­ği­miz se­zon­dan ba­zı isim­le­rin ta­kım­da kal­ma­sı­na kar­şın ye­ni­len­miş bir kad­ro ile sa­ha­ya çı­ka­cak­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Tek­nik Di­rek­tör Say­han şun­la­rı söy­le­di‘Ye­ni bir ta­kı­mız. Ha­la ek­sik mev­ki­le­re trans­fer ça­lış­ma­la­rı­mız ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de de­vam edi­yor. Sa­bır­lı olun­ma­sı du­ru­mun­da na­kış gi­bi öre­rek iyi bir ta­kım or­ta­ya çı­kar­ta­ca­ğı­mı­zı her­kes gö­re­cek.
Gru­bu­muz di­ğer grup­la­ra na­za­ran bi­raz da­ha zor gi­bi gö­rü­nü­yor. An­cak bu­ra­da ra­kip­le­ri­miz­den zi­ya­de bi­zim ne ya­pa­ca­ğı­mız önem­li. Bi­zim­le bir­lik­te, Se­riks­por, Fat­sa Be­le­di­yes­por, Bay­burt Grup Özel İda­re, 24 Er­zin­cans­por ve Tur­gut­lus­por gi­bi ta­kım­lar id­di­alı bir ta­kım kur­mak için ça­lı­şı­yor. Bu ta­kım­la­ra 2-3 ta­ne da­ha ek­len­di­ğin­de or­ta­la­ma 7-8 ta­kım bel­li bir po­ta­nın içe­ri­sin­de ola­cak. 
Ta­bi grup­lar be­lir­len­dik­ten son­ra da her­kes ken­di se­vi­ye­si­ne gö­re de trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı yön­len­di­re­cek. Ta­raf­ta­rı­mız­dan is­te­ğim bi­ze sab­ret­me­le­ri ve des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­me­le­ri. Bir bü­tün ol­du­ğu­muz tak­tir­de ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­bi­li­riz.’

YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet
ahmet - 3 yıl Önce

İşiniz çok zor hoca.Bu transferlerle ilk 5 hayal.

SIRADAKİ HABER