Gül: Belediye tesislerinde güvenle spor yapabilirsiniz

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, amaç­la­rı­nın Ço­rum­lu­la­ra en sağ­lık­lı ve bi­linç­li şe­kil­de spor yap­tır­mak ol­du­ğu­nu bu­nun için­de ça­lış­ma­la­rı­nın ara­lık­sız de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di.

Gül: Belediye tesislerinde güvenle spor yapabilirsiniz

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Gül ya­pı­mı de­vam eden Ulu­ka­vak Spor Sa­lo­nu in­şa­atın­da yap­tı­ğı in­ce­le­me ön­ce­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da spor­tif te­sis­le­rin du­ru­mu ve spor ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak spo­run olum­lu et­ki­si­ni şeh­re yan­sıt­ma ça­ba­sı için­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Gül, Ge­rek aç­tı­ğı­mız spor kurs­la­rıy­la, or­ga­ni­ze et­ti­ği­miz spor­tif fa­ali­yet­ler­le ve ge­rek­se te­sis ala­nın­da or­ta­ya koy­du­ğu­muz eser­ler­le Ço­rum, spor ya­tı­rım­la­rı­nın en faz­la ya­pıl­dı­ğı şe­hir­ler­den bir ta­ne­si ha­li­ne gel­di. 

Spor­tif fa­ali­yet­ler­le il­gi­li ha­zır­la­dı­ğı­mız fa­ali­yet tak­vi­mi­miz do­lu do­lu.  Her yaş­tan, er­kek, ka­dın bü­tün hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin ka­tı­la­bi­le­ce­ği spor­tif fa­ali­yet­le­ri­miz var. Spor, gü­nü­müz dün­ya­sı­nın sos­yal ve kül­tü­rel ya­şa­mı­nın da ay­rıl­maz bir par­ça­sı ol­du. Spor sağ­lık­lı ne­sil­le­rin ye­tiş­me­sin­de de en önem­li araç.  Ha­liy­le top­lum sağ­lı­ğı üze­rin­de de önem­li et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor bi­lim adam­la­rı. Spor, ay­nı za­man­da bir eği­tim ara­cı.
Ço­cuk­la­rı­mı­za ve genç­le­ri­mi­ze spo­ru sev­dir­mek, on­la­rı spo­ra yön­len­dir­mek ama­cıy­la spo­ra çok önem ve­ri­yo­ruz.  Spor İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­müz bün­ye­sin­de ço­cuk­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin ye­te­nek­le­ri­ne uy­gun spor kurs­la­rı dü­zen­li­yo­ruz. Top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne yö­ne­lik bir spor fa­ali­ye­ti­miz olu­yor.

İn­san­la­rı­mı­zın spor yap­ma imkânı bu­la­bi­le­ce­ği, spo­ru ya­şam bi­çi­mi ha­li­ne ge­ti­re­bi­le­cek­le­ri mekânla­rı şeh­ri­mi­ze ka­zan­dır­mak­tı.  Biz de Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak, bü­tün bu ne­den­le­ri he­sa­ba ka­ta­rak Şeh­ri­mi­ze kü­çük­lü - bü­yük­lü çok sa­yı­da te­sis ka­zan­dır­dık.  Ka­zan­dır­ma­ya de­vam edi­yo­ruz.

Şeh­ri­mi­ze iki ta­ne ma­hal­le spor sa­lo­nu ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Bun­lar­dan bir ta­ne­si, "Ulu­ka­vak Ma­hal­le­miz­de" Bir di­ğe­ri de "Ka­le Ma­hal­le­miz­de in­şa et­ti­ği­miz ma­hal­le spor sa­lo­nu… 
Ge­rek Ulu­ka­vak'ta ve ge­rek­se Ka­le'de in­şa et­ti­ği­miz spor sa­lon­la­rı­mız tip bi­na­lar. Ar­sa alan­la­rı­nın alan­la­rı ha­riç, her iki bi­na­mız da ay­nı özel­lik­le­re sa­hip. Spor Sa­lon­la­rı­mı­zı; Ulu­ka­vak Ma­hal­le­miz­de 2 bin 404 met­re­ka­re­lik bir alan­da, Ka­le Ma­hal­le­miz­de de 4 bin 820 met­re­ka­re­lik bir alan­da in­şa et­tik. 

Ulu­ka­vak ve Ka­le Ma­hal­le­le­ri­miz­de in­şa et­ti­ği­miz her iki sa­lo­nu­mu­zun Be­le­di­ye­mi­ze ma­li­ye­ti KDV dâhil 6 mil­yon 290 bin TL. Bu yaz se­zo­nu bit­me­den ma­hal­le spor sa­lon­la­rı­mız hiz­me­te açıl­mış ola­cak.  İn­şal­lah bu mekânlar­da ye­ti­şen genç­le­ri­miz, Be­le­di­ye­mi­zi, şeh­ri­mi­zi ve hat­ta Tür­ki­ye'mi­zi spor ha­yat­la­rın­da hak­kıy­la tem­sil eder­ler. 

Ben bur­dan tüm Ço­rum­lu hem­şeh­ri­le­ri­me bir çağ­rı yap­mak is­ti­yo­rum, Be­le­di­ye­miz bün­ye­sin­de­ki te­sis­ler­de gü­ven­li bir şe­kil­de spor ya­pa­bi­lir­si­niz. Bu sa­lo­nun ve di­ğer ya­tı­rım­la­rı­mı­zın hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2018, 15:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER