Gül ‘Cami Çocukları’nı izledi

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ca­mi Ço­cuk­la­rı fut­bol tur­nu­va­sın­da çey­rek fi­nal mü­ca­de­le­si­ne çı­kan ço­cuk­la­rı yal­nız bı­rak­ma­dı.

Gül ‘Cami Çocukları’nı izledi

MU­RAT KA­RA­SU
Per­şem­be gü­nü İn­ci Park’ta­ki fut­bol sa­ha­sın­da oy­na­nan 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Fut­bol Tur­nu­va­sı çey­rek fi­nal maç­la­rın­da mü­ca­de­le eden ta­kım­la­rın spor­cu­la­rı ile soh­bet eden ve bir sü­re ma­çı iz­le­yen Baş­kan Gül sporc­vu ve­li­le­ri ile­de soh­bet et­ti.
Baş­kan Ze­ki Gül tur­nu­va­da ya­rı fi­nal mü­ca­de­le­si ve­ren ço­cuk­la­ra ba­şa­rı­lar di­le­di ve ar­dın­dan da on­lar­la ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER