Gül, Demirören ile görüştü

Belediye Başkanı Zeki Gül Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören’den stad için testek istedi. Demiröeren destek ve Çorum’a gelme sözü verdi.

Gül, Demirören ile görüştü

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ma­li Ge­nel Ku­ru­lu­na ka­tıl­dı. Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si ve Ama­tör İş­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Düş­mez ile gö­rüş­tü. Gül ay­rı­ca 2. ve 3. Lig Ku­lüp­ler Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lun­da­ki baş­kan­lar ile bir ara­ya gel­di.

Baş­kan Ze­ki Gül, Ma­li Ge­nel Ku­rul son­ra­sın­da Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ile gö­rüş­tü ve ken­di­sin­den te­sis des­te­ği is­te­di. De­mi­rö­ren ge­re­ken des­te­ği ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ay­rı­ca te­si­sin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tı­la­ma­dı­ğı için üzün­tü­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren fır­sat bul­du­ğu an­da Ço­rum’u zi­ya­ret ede­ce­ği­ni söy­le­di.

Gül da­ha son­ra ise Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­tü­ğü 2. ve 3. Lig Ku­lüp­ler Bir­li­ği Baş­kan ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ile bir ara­ya ge­le­rek du­rum de­ğer­len­dir­me­si yap­tı.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2018, 13:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER