Gül’den Dursun’a TAM destek

Avrupa Karması seçmesinde ilk üç içinde yer alarak İspanya’da yapılacak Dünya Kupası’nda Avrupa Karmasında hem ülkemizi hem ilimizi temsil edecek olan minik masa tenisci Uğurcan Dursun Belediye Başkanı Zeki Gül’ü ziyaret etti.

Gül’den Dursun’a TAM destek

HA­LİL ÖZ­TÜRK
2-9 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da Lük­sem­burg'da ger­çek­leş­ti­ri­len Eu­ro­kids Av­ru­pa Seç­me­le­rin­de mü­ca­de­le eden ve Dün­ya Kar­ma­sın­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­za­nan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ma­sa te­nis­ci­si Uğur­can Dur­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ü ma­kı­mın­da zi­ya­ret et­ti.

Lük­sem­burg'da ger­çek­leş­ti­ri­len ve Dün­ya Kar­ma­sın­da mü­ca­de­le ede­cek olan spor­cu­la­rın be­lir­len­di­ği Eu­ro­kids Av­ru­pa Seç­me­le­ri­ne Tür­ki­ye'den, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan Uğur­can Dur­sun ka­tıl­dı. Uğur­can seç­me­ler­de gös­ter­di­ği per­for­mans ile Dün­ya Kar­ma­sı'na gir­me hak­kı el­de ede­rek bir il­ki ger­çek­leş­tir­me­yi ba­şar­dı. Uğur­can Dur­sun Dün­ya kar­ma­sın­da Ro­men ve Çek spor­cu­lar­la bir­lik­te Av­ru­pa'yı tem­sil ede­cek.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Na­dir So­lak, Ge­nel Sek­re­te­ri ve Ma­sa Te­ni­si Bran­şı So­rum­lu­su Ömer Fa­ruk Ye­tim, Ma­sa Te­ni­si An­tre­nö­rü Ali Kork­maz ve spor­cu Uğur­can Dur­sun’un Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ü zi­ya­re­tin­de spor­cu­su­nun ba­şa­rı hak­kın­da bil­gi ve­ren an­tre­nör Ali Kork­maz, bü­yük bir ba­şa­rı ka­zan­dık­la­rı­nı ve bu­nun bir ilk ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. 

"Eğer bi­ze böy­le bir des­tek ve­ril­me­sey­di böy­le bir ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­maz­dık.  Ta­rih­te en­der an­lar­dan bi­ri­ni ya­şa­dık. Spor­cu­muz Av­ru­pa kı­ta­sın­da hem ül­ke­mi­zi hem de ku­lü­bü­mü­zü tem­sil ede­cek. Spor­cu­mu­zun el­de et­ti­ği ba­şa­rı­dan do­la­yı gu­rur­lu­yuz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül'e ver­miş ol­du­ğu des­tek­ler­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­ruz" de­di. 
 

Spor­cu­mu­zu teb­rik edi­yo­rum
El­de edi­len ba­şa­rı­dan do­la­yı ku­lüp baş­ka­nı­nı, an­tre­nö­rü­nü ve Uğur­can Dur­sun'u teb­rik eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ro­men ve Çek spor­cu ile bir­lik­te Uğur­can Dur­sun'un Av­ru­pa'yı, ül­ke­mi­zi ve şeh­ri­mi­zi tem­sil ede­cek ol­ma­sı­nın mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Gül "Dün­ya kar­ma­sın­da mü­ca­de­le ede­cek olan bir spor­cu­nun ili­miz­den ve ku­lü­bü­müz­den çık­ma­sı biz­le­ri mut­lu et­ti. Çek Cum­hu­ri­ye­ti ve Ro­man­ya­lı spor­cu­lar­la bir­lik­te Uğur­can Dur­sun hem Av­ru­pa'yı, hem Ço­rum'u, hem de ku­lü­bü­mü­zü tem­sil ede­cek. Ku­lüp baş­ka­nı­mız baş­ta ol­mak üze­re an­tre­nör­le­ri­mi­zi ve spor­cu­mu­zu kut­lu­yo­rum. İs­pan­ya'da ya­pı­la­cak olan Dün­ya Kar­ma­sın­da da spor­cu­la­rı­mı­za eli­miz­den ge­len des­te­ği ver­me­ye de­vam ede­ce­ğiz" de­di. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER