Gül’den kampa ziyaret

Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Onur­sal Baş­ka­nı Ze­ki Gül ta­kı­mın Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pı­nı zi­ya­rat et­ti. Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın üçün­cü eta­bı için Kı­zıl­ca­ha­mam Çam Otel’de kamp­ta bu­lu­nan Ço­rum Be­le­di­yes­por’u Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül zi­ya­ret et­ti.

Gül’den kampa ziyaret

HALİL ÖZTÜRK
Cu­mar­te­si ak­şa­mı So­ğuk­su Spor Te­sis­le­rin­de ya­pı­lan an­tren­ma­nı zi­ya­ret eden Baş­kan Gül bur­da fut­bol­cu­lar­la tek tek to­ka­la­şa­rak ta­nış­tı ve hep­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­ğin­de bu­lun­du. Da­ha son­ra sa­ha se­na­rın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ve Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ile bir­lik­te an­tren­ma­nı iz­le­yen ve ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi alan Baş­kan Ze­ki Gül ye­ni se­zon­da ta­kı­mın ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na olan inan­cı­nı di­le ge­tir­di.

Muğla provası Erbaaspor ile

Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ma­çın­da evin­de oy­na­ya­ca­ğı Muğ­las­por kar­şı­laş­ma­sı­nın son pro­va­sı­nı Er­ba­as­por önün­de ya­pa­cak.
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı Kı­zıl­ca­ha­mam’da sür­dü­ren kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım çar­şam­ba gü­nü Bug­saşs­por, cu­mar­te­si gü­nü ise Ban­dır­mas­por ile iki ha­zır­lık ma­çı ya­pa­cak.
Kam­pın ar­dın­dan ise lig ön­ce­si son ha­zır­lık ma­çın­da 25 Ağus­tos cu­mar­te­si gü­nü Ço­rum’da Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda Er­ba­as­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por Muğ­las­por ma­çı­nın son pro­va­sı­nı­da bu maç­ta ya­pa­cak. Ma­çın baş­la­ma sa­ati da­ha son­ra açık­la­na­cak.

Gül de izledi

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un dün Eroks­por ile oy­na­dı­ğı ha­zır­lık ma­çı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül de iz­le­di. Ön­ce­ki gün ta­kı­mı Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da zi­ya­ret eden Baş­kan Gül dün de ak­şam sa­at­le­rin­de oy­na­nan Eroks­por ma­çı­nı iz­le­di.
Baş­kan Gül ile bir­lik­te Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile ma­çı iz­le­di­ler. Ma­çın ar­dın­dan da Baş­kan Ze­ki Gül Ço­rum’a dön­dü.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Eyvah bu başarısız klüp başkanlığı yapan ZEKİ GÜL geldiyse liği 9-10 .sıradayız demektir daha bu insan takımın yakasını bırakmamış hayret

Celil
Celil - 4 yıl Önce

Kampsa gelmiş güzel,dilerim kaldığı günlerin ücretini kendi cebinden ödemiştir BAŞARILAR dilerim.

celo
celo - 4 yıl Önce

Bu ZEKİ GÜL hala takımın içindeki ya TRİLYON lar harcatıp bu işi başaramadı hala pişkinlik yap kampları gez bu takım bu yıl şampiyon olmalı artık

SIRADAKİ HABER