Güreş severler haydi Nazmi Avluca sahasına

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl ka­ra­ku­cak ola­rak dü­zen­le­ne­cek olan gü­reş­ler bu­gün sa­at 10’da Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da baş­la­ya­cak. Gü­reş­ler­de top­lam 21 ay­rı ka­te­go­ri­de gü­reş ya­pı­la­cak ve top­lam 68 bin 200 li­ra pa­ra ödü­lü da­ğı­tı­la­cak.

Güreş severler haydi Nazmi Avluca sahasına

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Ka­ra­ku­cak Gü­reş­le­ri bu­gün Naz­mi Av­lu­ca Sa­ha­sın­da ya­pı­la­cak. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da yağ­lı ola­rak ya­pı­lan gü­reş­ler bu yıl ka­ra­ku­cak ola­rak dü­zen­le­ne­cek. Bu­gün sa­at 10’da ve­ri­le­cek start ile baş­la­ya­cak olan gü­reş­ler mi­nik­ler, yıl­dız­lar ve bü­yük­ler ol­mak üze­re üç ay­rı ka­te­go­ri­de ya­pı­la­cak.
Top­lam 21 ka­te­go­ri­de ya­pı­la­cak olan gü­reş­ler­de her boy­da ilk se­ki­ze gi­ren top­lam 168 gü­reş­çi­le da­ğı­tı­la­cak ödül mik­ta­rı ise 68 bin 200 li­ra ola­rak be­lir­len­di.
Gü­reş­ler­de mi­nik­ler­de 35-40-50-60-70 ve +70 ki­lo­lar­da yıl­dız­lar­da ise 40-50-60-70-80 ve +80 ki­lo­lar­da bü­yük­ler ise teş­vik 50-55, toz­ko­pa­ran 60, des­te 1 65, des­te 2 70, des­te 3 75, kü­çük or­ta 60, bü­yük or­ta 65, ba­şal­tı 90 ve baş gü­reş­le­rin­de ise 90-130 ki­lo­la­rın­da mü­sa­ba­ka ya­pı­la­cak.
Gü­reş­le­rin ter­tip ko­mi­te­sin­de ise Tur­han Can­dan, Meh­met Dön­gel, İr­fan Yi­ğit, Na­dir So­lak, Mus­ta­fa Er­can ve Hü­se­yin Te­ke gö­rev ya­pa­cak. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, bu yıl ka­ra­ku­cak ola­rak ya­pa­cak­la­rı gü­reş­le­re çok sa­yı­da mil­li gü­reş­çi­nin ka­tı­la­ca­ğı­nı ve çok zevk­li gü­reş­ler ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek tüm Ço­rum­lu gü­reş se­ver­le­ri Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sı­na da­vet et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER