Hakemler sezon stresini Sağmaca’da attı

Çorum futbol hakemleri sezonun sona ermesi nedeni ile TFFHGD tarafından Sağmaca’da düzenlenen yemekte hem eğlendiler hemde stres attılar. Taban birliklerinin temsilcilerinin katıldığı yemek sonunda hakemler açık havada halay çekip oynayarak sezonun stresini attılar.

Hakemler sezon stresini Sağmaca’da attı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum fut­bol ha­kem­le­ri se­zo­nun stre­si­ni Sağ­ma­ca Ala­ba­lık Te­sis­le­rin­de at­tı­lar. Ön­ce­ki ak­şam Sağ­ma­ca Ala­ba­lık Te­si­sin­de dü­zen­le­nen ye­me­ğe Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Güm­rük ve Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Fik­ret Yıl­dı­rım, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, TÜ­FAD Şu­be Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han, Tür­ki­ye Fa­al Fut­bol Ha­kem­le­ri ve Göz­lem­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Dur­muş Buy­ruk, İl Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­kan ve­ki­li Kah­ra­man Öl­çer ile fut­bol ha­kem ve göz­lem­ci­le­ri ka­tıl­dı­lar.

Açık ha­va­da dü­zen­le­nen se­zon so­nu ye­me­ğin ar­dın­dan ha­kem­ler ça­lı­nan mü­zik eş­li­ğin­de se­zo­nun stre­si­ni at­tı­lar ve ha­lay çe­ke­rek oy­na­ya­rak ge­ce­yi ne­şe­li bir şe­kil­de ta­mam­la­dı­lar.

Ye­mek so­nun­da te­şek­kür ko­nuş­ma­sı ya­pan Tür­ki­ye Fa­al Fut­bol Ha­kem­le­ri ve Göz­lem­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Dur­muş Buy­ruk se­zo­nun so­na er­me­si ne­de­ni ile dü­zen­le­dik­le­ri ye­me­ğe ka­tı­lan her­ke­se te­şek­kür et­ti. Buy­ruk ol­duk­ça yo­ru­cu ge­çen se­zo­nun ar­dın­dan böy­le bir ye­mek­le stres at­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek bu ye­mek­te ken­di­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­yan ta­ban bir­lik­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri­ni ve ay­rı­ca or­ga­ni­ze­yi yap­tık­la­rı Sağ­ma­ca Ala­ba­lık Te­si­si sa­hi­bi ve ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür’e il­gi ve ala­ka­sın­dan do­la­yı te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER