Haktan’ın sözleşmesinde iyileştirme

Ço­rum Be­le­di­yes­por iç trans­fer­de genç fut­bol­cu Mü­ca­hit Hak­tan Ka­ra­bu­lut’un söz­leş­me­sin­de iyi­leş­tir­me­ye git­ti.

Haktan’ın sözleşmesinde iyileştirme

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por iç trans­fer­de genç fut­bol­cu Mü­ca­hit Hak­tan Ka­ra­bu­lut’un söz­leş­me­sin­de iyi­leş­tir­me­ye git­ti. Bur­sas­por alt ya­pı­sın­da geç­ti­ği­miz se­zon ba­şı Ço­rum Be­le­di­yes­por’a trans­fer olan ve ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı kır­mı­zı si­yah­lı ku­lüp­te ya­pan Mü­ca­hit Hak­tan Ka­ra­bu­lut ge­çen se­zon dört maç­ta for­ma giy­di.

Genç fut­bol­cu­nun 2022 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nu­yor­du. Fi­ya­tın­da iyi­leş­tir­me ya­pı­lan Mü­ca­hit Hak­tan Ka­ra­bu­lut ile ya­pı­lan gö­rüş­me so­nun­da ye­ri söz­leş­me im­za­lan­dı. Ka­ra­bu­lut, yö­ne­ti­me bu jes­tin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti ve bu se­zon da­ha çok ça­lı­şa­rak for­ma­yı kap­ma­ya ve ta­kı­ma kat­kı yap­ma­yı amaç­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

Meh­met Akif Tat­lı ise yö­ne­ti­min uzun va­de­li plan­la­ma­sı doğ­rul­tu­sun­da genç fut­bol­cu­la­ra bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek Mü­ca­hit Hak­tan Ka­ra­bu­lut’un da bu doğ­rul­tu­da doğ­ru bir ham­le ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek genç fut­bol­cu­ya ye­ni se­zon­da ba­şa­rı­lar di­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER