Hattuşa Futbol Akademi’ye miniklerin ilgisi yüksek

UEFA Lisansına sahip Kenan ve Vedat Aşkan kardeşler gözetiminde çalışmalarını sürdüren Hattuşa Gençlikspor Futbol Akademi çalışmalarını Doğan Halı Saha’da yoğun şekilde sürdürüyor. Cumartasi ve pazar günleri yaş kategorilerine göre çalışma yapan okulda öncelik iyi insan sonra iyi birey sonra ise iyi bir sporcu yetiştirmek.

Hattuşa Futbol Akademi’ye miniklerin ilgisi yüksek

HA­RUN AK­KA­YA

Hat­tu­şa Genç­liks­por Fut­bol Aka­de­mi ça­lış­ma­la­rı­nı yo­ğun tem­po­da sür­dü­rü­yor. UE­FA Li­san­sı­na sa­hip iki fut­bol­cu kar­deş­ler Ke­nan ve Ve­dat Aş­kan gö­ze­ti­min­de ça­lış­ma­la­rı­nı Do­ğan Ha­lı Sa­ha’da sür­dü­ren Hat­tu­şa Genç­liks­por Fut­bol Aka­de­mi cu­mar­te­si gün­le­ri 9-12 pa­zar gü­nü ise 11.30 - 14 sa­at­le­ri ara­sın­da yaş grup­la­rı­na gö­re ça­lış­ma­la­rı­nı Do­ğan Ha­lı Sa­ha’da sür­dü­rü­yor.

Fut­bol Aka­de­mi ye­ni ha­zır­la­nan for­ma­lar ile bir­lik­te sür­dür­dü­ğü ça­lış­ma­la­rın­da 6-13 yaş ara­sın­da­ki tüm ço­cuk­la­rın ka­tı­lı­mı­na açık. Aş­kan kar­deş­ler, Hat­tu­şa Fut­bol Aka­de­mi ola­rak ön­ce­lik­li he­def­le­ri­nin ço­cuk­la­ra yaz ta­ti­lin­de spor yap­tır­mak bu ça­lış­ma­lar so­nun­da ise ka­bi­li­yet­li ve ye­te­nek­li olan­la­rı Ço­rum ve Türk fut­bo­lu­na ka­zan­dır­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler.

Ön­ce­lik­li he­def­le­ri­nin iyi bir in­san iyi bir bi­rey ola­rak ço­cuk­la­rı­nı ge­le­ce­ği ha­zır­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Aş­kan kar­deş­ler son­ra­ki ön­ce­lik­le­ri­nin iye bi­rer spor­cu ola­rak ço­cuk­la­rı ge­le­ce­ğe ha­zır­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ço­cuk­la­rı­nı ka­yıt yap­tır­mak is­te­yen ve­li­le­rin ken­di­le­ri ile ir­ti­ba­ta ge­çe­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER