Haydi Çorum Hitit Koşusu’na

Ço­rum Be­le­di­ye­si 4. Ulus­la­ra­ra­sı Hi­tit Ko­şu­su ya­rın sa­at 10’da start ala­cak. Be­le­di­ye önün­den ve­ri­le­cek start­ta 3 km halk ko­şu­su ve 10 km ko­şu­la­rı ya­pı­la­cak. Halk Ko­şu­su’nun 1300 ki­şi­lik kon­ten­ja­nı dol­du­ğu için ka­yıt­lar ka­pa­tıl­dı. 10 km ko­şu­su­na ka­yıt­lar bu ak­şa­ma ka­dar de­vam ede­cek. Ko­şu so­nun­da top­lam 75 bin 500 li­ra pa­ra ödü­lü da­ğı­tı­lır­ken bu yıl ilk kez ku­lüp sı­ra­la­ma­sı­da ya­pı­la­cak. Ya­rın­ki ko­şu­da yak­la­şık 1700 ki­şi­nin koş­ma­sı bek­le­ni­yor.

Haydi Çorum Hitit Koşusu’na

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­ye­si 4. Ulus­la­ra­ra­sı Hi­tit Ko­şu­su ya­rın. Ko­şu­da yak­la­şık 1700 ki­şi­nin ya­rış­ma­sı bek­le­ni­yor. Ya­rın sa­at 10’da Be­le­di­ye önün­de ve­ri­le­cek start ile baş­la­ya­cak ya­rış­ta 3 km’lik halk ko­şu­sun­da 1300 ki­şi­lik kon­ten­dan dol­du ve ka­yıt­lar don­du­rul­du. Bu ka­te­go­ri­de ya­rış­ma­cı kay­dı alın­ma­ya­cak. 10 km’lik ko­şu ve ve­te­ran­lar için ise ka­yıt­lar in­ter­ten üze­rin­den ve Sa­at Ku­le­si Hür­ri­yet Mey­da­nı’nda bu­gün­de de­vam ede­cek.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül Hi­tit Ko­şu­su’nun Ço­rum’un ve ül­ke­nin ta­nı­tı­mı adı­na son de­re­ce önem­li bir mis­yon üst­len­di­ği­ni be­lir­te­rek tüm Ço­rum­lu­la­rı ko­şu­ya da­vet et­ti.

10 km ko­şu­sun­da çok sa­yı­da ya­ban­cı at­le­tin ya­rış­mak için ka­yıt yap­tır­dı­ğı öğ­re­nil­di. 3 km halk ko­şu­sun­da ise on fark­lı yaş ka­te­go­ri­sin­de ba­yan ve er­kek­ler­de sı­ra­la­ma ya­pı­la­cak. Ya­rış ön­ce­sin­de tüm ka­yıt yap­tı­ran­la­ra Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çan­ta için­de ma­dal­ya, tşört, mev­ve su­yu, kek çi­ko­la­ta bu­lu­nan  mal­ze­me­ler he­di­ye edi­le­cek. 4. Ulus­la­ra­ra­sı Hi­tit Ko­şu­su’nda ka­te­go­ri­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­ra ise ma­dal­ya ve pa­ra ödü­lü  ve­ri­le­cek. Ya­rış so­nun­da da­ğı­tı­la­cak top­lam pa­ra ödü­lü 75 bin 500 li­ra ola­rak açık­lan­dı.

Öte yan­dan bu yıl­ki ya­rış­ta ku­lüp­ler ara­sın­da da sı­ra­la­ma ya­pı­la­cak. 10 km ya­rı­şın­da bi­rey­sel sı­ra­la­ma­nın ya­nı sı­ra ta­kım sı­ra­la­ma­sı­da ya­pı­la­cak. Her ku­lü­bün en iyi sı­ra­la­ma­yı ya­pan el­de eden üç at­le­tin za­man top­la­mı­na gö­re ya­pı­la­cak de­re­ce­le­re gö­re ta­kım sı­ra­la­ma­sı bel­li ola­cak ve de­re­ce­ye gi­ren ku­lüp­le­re ku­pa­la­rı ve­ri­le­cek. Ta­kım ya­rı­şı­na ka­tıl­mak için baş­vu­ru sü­re­si ise dün ak­şam sa­at­le­rin­de so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER