‘He­de­fi­miz lig­de ka­lı­cı ol­mak'

Se­zon ön­ce­si yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por genç bir ta­kım ku­ra­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, he­def­le­ri­nin ise lig­de ka­lı­cı ol­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. 

‘He­de­fi­miz lig­de  ka­lı­cı ol­mak'

Se­zon ön­ce­si yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por genç bir ta­kım ku­ra­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, he­def­le­ri­nin ise lig­de ka­lı­cı ol­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. 

Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na Ço­rum'da baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Eğer, bu sü­reç­te ge­rek Ço­rum'dan ka­tı­lan, ge­rek­se de il dı­şın­dan bir çok yer­den de­nen­mek üze­re ge­len spor­cu­la­ra yö­ne­lik bir ça­lış­ma prog­ra­mı ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. 

İlk etap ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da oyun­cu de­ne­me­le­ri yap­tık­la­rı­nı ve de­ğer­len­dir­me­ye şu­ana ka­dar ta­kip et­tik­le­ri ve da­ha ön­ce be­lir­le­dik­le­ri isim­le­ri an­tren­man­la­ra da­vet et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Eğer; "Yak­la­şık ola­rak 15-16 spor­cu ta­kı­mı­za de­nen­mek üze­re gel­di ve gel­me­ye de de­vam ede­cek, bu­ra­da en bü­yük ar­tı­mız iç­le­rin­den şu­an iti­ba­riy­le 3-4 spor­cu ta­kı­mı­mı­za ka­zan­dır­mak ol­du. Da­ha ön­ce be­lirt­ti­ğim gi­bi mev­cut­ta bu se­ne kad­ro­muz­da bu­lun­dur­ma­yı dü­şün­dü­ğü­müz 13-14 spor­cu­muz ha­li ha­zır­da­lar. De­ğer­len­dir­me­ye ça­ğır­dı­ğı­mız ve 2. etap ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te ara ver­me­den an­tren­man­la­rı­mı­za de­vam ede­ce­ğiz." de­di 
2.etap ha­zır­lık­la­rı­nı 30 Tem­muz-11 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni kay­de­den Eğer, 2. etap ça­lış­ma­la­rın­da mev­cut kad­ro­yu ya­vaş ya­vaş şe­kil­len­dir­mek is­te­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Bu ça­lış­ma dö­ne­min­de  yi­ne  ge­len ve gi­den spor­cu ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Eğer; "2. etap­ta an­tren­man içe­ri­ği­miz ta­kı­mın mev­cut kon­dis­yo­nu­nun ge­liş­ti­ril­me­si, sa­ha içi tak­tik­sel oyun an­la­yı­şı­nın oturt­tu­rul­ma­sı ve ta­kım uyu­mu­nun üst se­vi­ye­ye çı­ka­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­lar ya­pı­la­rak bu eta­bı en iyi şe­kil­de de­ğer­len­dir­mek is­ti­yo­ruz.13 -27 Ağus­tos  ta­rih­le­rin­de ya­pa­ca­ğı­mız 3. etap ça­lış­ma­la­rın­da ta­ma­men net­le­şe­cek, bu ça­lış­ma eta­bın­da bol bol ha­zır­lık mü­sa­ba­ka­la­rı ya­pa­rak ta­kı­mı­zın lig­de­ki is­ke­le­ti­ni ya­vaş ya­vaş oturt­mak için ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam ede­cek­tir." di­ye ko­nuş­tu 

 

GENÇ VE MÜ­TE­VA­Zİ BİR KAD­RO KU­RU­YO­RUZ 
Ta­kı­mı ta­ma­men genç bir kad­ro­dan oluş­tur­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni ak­ta­ran Eğer, açık­la­ma­la­rı­nı şu şe­kil­de sür­dür­dü; "Ge­rek Ço­rum'da­ki be­lir­le­miş ol­du­ğu­muz spor­cu­lar­dan ge­rek­se de dı­şa­rı­dan ka­zan­dır­ma­yı dü­şün­dü­ğü­müz tah­mi­ni 20-21 yaş or­ta­la­rı­na sa­hip genç ve di­na­mik bir kad­ro ku­ru­yo­ruz. Ama­cı­mız ta­ma­men şu­ana ka­dar ye­ter­li­lik dü­ze­yi  iyi olan ken­di­ni is­pat­la­ya­ma­mış sıç­ra­ma ya­pa­bi­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­mız bu genç ar­ka­daş­la­rı­mı­za sa­mi­mi duy­gu­la­rı­mız­la bir ka­pı ara­la­ya­rak BAL li­gi gi­bi pres­tij­li olan bu lig­de mü­ca­de­le et­me­le­ri­ni ve şu­an bu­lun­duk­la­rı nok­ta­dan se­zon bit­ti­ğin­de bir iki ba­sa­mak iler­de ol­ma­la­rı­nı sağ­la­yıp bir yol ha­ri­ta­sı gös­ter­mek iler­le­yen gün­ler­de ge­rek gö­rül­me­si ha­lin­de 1 ya­da 2 ta­ne tec­rü­be­li isim an­laş­ma  ih­ti­ma­li­miz ola­bi­lir. 

 

LİG­DE­Kİ HE­DE­Fİ­MİZ KA­LI­CI OL­MAK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ola­rak ilk de­fa ka­tı­la­ca­ğı­mız BAL Li­gin­de bu se­ne­ki he­de­fi­miz yö­ne­ti­mi­miz­le be­ra­ber al­mış ol­du­ğu­muz ka­rar ne­ti­ce­sin­de mev­cut ve mü­te­va­zı kad­ro­muz­la li­gi ta­nı­ma­ya ça­lı­şan, ek­sik­le­ri­ni gö­re­rek te­la­fi et­me gay­re­ti içe­ri­sin­de olan ka­lı­cı bir ta­kım ol­mak. Mü­sa­ba­ka­la­rın zor­luk de­re­ce­si­nin ne ka­dar yük­sek ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Onun için ta­kı­mı­mı­zın gü­cü­ne gö­re had­di­ni bi­len mü­ca­de­le eden bir ta­kım oluş­tu­ra­rak bu lig­de ka­lı­cı ol­mak is­ti­yo­ruz. 

 

ÇO­RUM'U SUN­GUR­LU OLA­RAK EN İYİ ŞE­KİL­DE TEM­SİL EDE­CE­ĞİZ
Oluş­tur­ma­yı dü­şün­dü­ğü­müz genç kad­ro­muz­la ge­rek sa­ha için­de­ki mü­ca­de­le ve fut­bo­lun gü­zel­lik­le­ri­ni yan­sıt­ma­da, ge­rek­se de sa­ha dı­şın­da ku­lüp spor­cu­su­na ve an­tre­nö­rü­ne ya­kı­şır şe­kil­de ge­rek­li eği­li­mi gös­te­re­rek her­ke­sin ka­bul gö­re­bi­le­ce­ği bir ta­kım oluş­tur­mak için ge­re­ken gay­re­ti gös­te­re­ce­ği­miz­den kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sı. 

 

SE­YİR ZEV­Kİ YÜK­SEK OLAN BİR TA­KIM İZ­LE­TE­CE­ĞİZ
Ka­tı­la­ca­ğı­mız ve oy­na­ya­ca­ğı­mız BAL Li­gi­nin se­vi­ye­si­nin ne de­re­ce de zor ve önem­li bir lig ol­du­ğu­nun bi­lin­ci içe­ri­sin­de­yiz. Bu sü­reç­te zor ve önem­li bir lig ol­du­ğu­nun bi­lin­ci içe­ri­sin­de­yiz. Bu sü­reç­te  ta­bi ki ek­sik­ler, ak­sak­lık­lar ve ha­ta­lar il­la­ki ola­cak­tır. Biz ta­kım ola­rak bu­nu en aza na­sıl in­di­re­bi­li­ri­zin he­sa­bı­nı her an ya­pa­ca­ğız.  So­nuç iti­ba­rıy­la kur­du­ğu­muz ta­kı­mın sa­ha için­de be yap­tı­ğı­nı bi­len, oy­na­dı­ğı fut­bol­la se­yir zev­ki­ni ar­tı­ran ve yap­tı­ğı mü­ca­de­le ile coş­ku ve­ren bir ta­kım kur­mak için yo­ğun me­sai har­cı­yor ve har­ca­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. 

 

BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KA­NI­MI­ZA VE YÖ­NE­Tİ­Mİ­Mİ­ZE TE­ŞEK­KÜR EDE­RİZ
Ta­kı­mı­mı­zın BAL Li­gi­ne ka­tıl­ma­sın­da bü­yük ça­ba ve me­sai har­ca­yan baş­ta Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı sa­yın Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner ve yi­ne an­laş­mış ol­du­ğu­muz gün­den bu gü­ne ka­dar her da­im ya­nı­mız­da ek­sik­li­ği­ni his­set­tir­me­yen ve ve­ri­len söz­le­rin ar­ka­sın­da du­ran ve net olan be­le­di­ye baş­lan yar­dım­cı­sı ve ku­lüp baş­ka­nı­mız Bah­ri Se­zen ve  ay­rı­ca ta­kı­mın fut­bol şu­be so­rum­lu­ğu­nu üst­le­nen ta­kı­mın men­fa­ati bü­yük fe­da­kar­lık ya­pan ve bir te­le­fon ka­dar ya­kın olan Şev­ket Çağ­la­yan abi­mi­ze ve eme­ği ge­çen di­ğer yö­ne­tim­de­ki de­ğer­li ağa­bey­le­ri­mi­ze gös­ter­dik­le­ri il­gi ve ala­ka­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Biz­ler­de on­la­rın bi­ze olan gü­ve­ni­ni bo­şa çı­kar­ma­ma adı­na eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. 

 

TA­RAF­TAR­LA­RIM­DAN DES­TEK VE SA­BIR BEK­Lİ­YO­RUZ
BAL Li­gin­de­ki ilk de­fa mü­ca­de­le ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­ye spo­ru­mu­zun Sun­gur­lu hal­kı­na lig baş­la­dı­ğın­da 15 gün­den 15 gü­ne fark­lı bir he­ye­can ka­ta­cak olan bu lig­de genç ve he­ye­ca­nı yük­sek olan genç ve fut­bol­cu ve tek­nik eki­bi­mi­ze sa­hip çık­ma­la­rı­nı sa­bır­la şart­lar ne olur­sa ol­sun des­tek­le­me­le­ri­ni ve ya­nı­mız­da ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. Zor­luk de­re­ce­si yük­sek ola­cak olan bu lig­de za­man za­man kay­be­di­le­cek maç­la­rın­da ola­bi­le­ce­ği­ni, bu genç­le­ri­mi­zin de ta­raf­tar­la­rı­mı­zın ve­re­ce­ği des­tek­le her ge­çen haf­ta da­ha da öz­gü­ven­le­ri ye­ri­ne ge­le­cek­tir. Bu­nun­la bir­lik­te üs­tü­ne ko­yan sa­ha­da ka­zan­mak is­te­yen ve fut­bol ola­rak se­yir zev­ki yük­sek bir ta­kım iz­let­ti­re­cek­ler­dir. Biz on­la­ra gü­ve­ni­yo­ruz. On­la­ra gü­ve­nip des­tek­le­me­ye de­vam di­ye ko­nuş­tu. (Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER