‘Her geçen gün daha iyi oluyoruz’

Teknik Direktör Fahrettin Sayhan takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi. Bugsaşspor maçındaki performanstan genel olarak memnun olduğunu belirten Sayhan ‘Hazırlık maçlarında skora değil verdiklerimizi futbolcularımızın uygulamasına bakıyoruz. Eksiklerimiz tabiki var ancak lige kadar çok daha iyi duruma geleceğiz’ dedi.

‘Her geçen gün daha iyi oluyoruz’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han ta­kım ola­rak çok iyi yol­da ol­duk­la­rı­nı ve fut­bol­cu­la­rın per­for­man­sı­nın her ge­çen gün art­tı­ğı­nı söy­le­di.
Kamp­ta oy­na­dık­la­rı ve 1-1 be­ra­be­re kal­dık­la­rı Bug­saşs­por ma­çı­nın de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pan Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ‘Se­zo­na yüksk tem­po­da yap­tı­ğı­mız an­tre­man­lar­la ha­zır­la­nı­yo­ruz. Bug­saşs­por ma­çın­da bu­gü­ne ka­dar faz­la for­ma şan­sı ve­re­me­di­ği­miz fut­bol­cu­la­ra şans ver­dik.

Ma­çın içe­ri­sin­de dö­nem dö­nem oyu­nun ha­ki­mi­ye­ti­ni ra­ki­be kap­tır­sak­da ge­nel­de ta­kım ola­rak iyi bir per­for­mans ser­gi­le­dik. So­nuç­ta oy­na­dık­la­rı­mız adı üze­rin­de ha­zır­lık ma­çı. Biz bu maç­lar­da alı­nan skor­la­ra de­ğil fut­bol­cu­la­rın ver­dik­le­ri­mi­zin ne ka­da­rı­nı sa­ha­ya yan­sıt­tık­la­rı­nı gör­mek için ba­kı­yo­ruz.

So­nuç­ta li­ge ka­dar önü­müz­de iki haf­ta­lık bir sü­re var ve biz her ge­çen gün ek­sik­le­ri­mi gi­der­me yo­lun­da emin adım­lar­la iler­li­yo­ruz. Ha­zır­lık maç­la­rın­da tes­bit et­ti­ği­miz ek­sik­le­ri­mi­zi ka­lan sü­re­de­ki ça­lış­ma­lar­da gi­de­re­rek li­ge ka­dar çok da­ha iyi du­ru­ma ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum.

Ço­ğun­lu­ğu ye­ni isim­ler­den ku­ru­lu olan kad­ro­mu­zun kamp sü­re­cin­de­ki uyum­la­rı bi­zim en bü­yük avan­ta­jı­mız. Ger­çek­ten ta­kım ol­ma yo­lun­da kamp dö­ne­mi son de­re­ce fay­da­lı geç­ti. Ta­raf­tar­la­rı­mız bu ta­kı­ma inan­sın ve gü­ven­sin­ler bu ta­kım on­la­rı mut­lu et­mek için el­le­rin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­cek­ler bun­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
salih
salih - 4 yıl Önce

Kendimizi kandırmayalım hoca.Takım iyi değil.En az 3 tane kaliteli transfer şart.Kaleye santrafora ve sol kanata.

Hakan Yıldırım
Hakan Yıldırım - 4 yıl Önce

Teknik patron takımın iyi olmadığını kadronun yeterli seviyede bulunmadığı ortada taraftara karşılayamacağınız vaatleri de anlatmayın istiyoruz ki takım başarılı olsun ve bu ligden artık kurtulsun ancak mevcut durum ve kadro ile bu mümkün görülmüyor başarısızlık faturası da ilk önce size kesilir hoca ondan dolayı iyiyiz iyi olacağız ile yürümüyor bu işler

Adil can
Adil can - 4 yıl Önce

Güzel yorumlar yapmış arkadaşlar bende ilave edeyim bu atanan yeni başkan Arkadaşı tanırım futbolu bilmez futbolcu hamit zaten futboldan uzak serviscilik yapar birde Mustafa Altınkaya arkadaş var DJ ilk yapar ya arkadaşlar balık baştan kokmuş zaten takımı anlatmış zaten arkadaşlar bana gerek kalmadı

SIRADAKİ HABER