‘Hiç bir bahanemiz yok’

Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Cü­neyt Bi­çer, Os­ma­ni­yes­por dep­las­ma­nın­da iyi oy­na­ma­la­rı­na kar­şın sa­ha­dan bir pu­an­la ay­rıl­dık­la­rı­nı an­cak bu bir pua­nın son da­ki­ka go­lü ile gel­me­sin­den do­la­yı umut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

‘Hiç bir bahanemiz yok’

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Cü­neyt Bi­çer, Os­ma­ni­yes­por dep­las­ma­nın­da iyi oy­na­ma­la­rı­na kar­şın sa­ha­dan bir pu­an­la ay­rıl­dık­la­rı­nı an­cak bu bir pua­nın son da­ki­ka go­lü ile gel­me­sin­den do­la­yı umut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Os­ma­ni­yes­por dep­las­ma­nın­da ilk on beş da­ki­ka için­de iki net po­zis­yon bul­duk­la­rı­nı an­cak bun­lar­dan so­nuç ala­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Bi­çer ‘Son­ra­ki bö­lüm­de de 3-4 ta­ne po­zis­yon­da ise fi­nal pas­la­rın­da ha­ta yap­tı. İlk ya­rı­da ra­kip ka­le­mi­ze hiç gel­me­di di­ye­bi­li­riz.

İkin­ci ya­rı­da da üs­tün olan ta­raf biz­dik. An­cak ata­ğa çı­kar­ken kap­tır­dı­ğı­mız ve uzak­tan atı­lan bir şut­la mağ­lup du­ru­ma düş­tük. Mağ­lup du­ru­ma düş­tük­ten son­ra fut­bol­cu­la­rı­mı­zın gol bul­ma inan­cı 90. da­ki­ka­da ol­sa bi­ze be­ra­ber­li­ği ge­tir­di. Ta­bi­ki bu maç­ta be­ra­ber­lik tat­min edi­ci mi tar­tı­şı­lır. An­cak Ela­ziz’in pu­an kay­bet­ti­ği haf­ta­da alı­nan bir pu­an bi­zim için te­sel­li ola­cak­tır.

Bi­zim bun­dan son­ra­ki sü­reç­te is­te­ği­miz be­ra­ber­lik de­ğil el­bet­te ka­zan­mak. Bu sa­at­ten son­ra ar­tık maç ka­zan­ma­lı­yız. Ta­kım ola­rak hiç bir ba­ha­ne­miz yok. Şu an­da gir­di­ği­miz po­zis­yon­la­rı de­ğer­len­di­re­me­miz söz ko­nu­su. Tek­nik he­yet ola­rak bu­nun üze­ri­ne yo­ğun­la­şa­ca­ğız. Çok po­zis­yon ver­me­den gol yi­yo­ruz. So­nuç­ta ye­di­ği­miz­den da­ha faz­la­sı­nı at­mak zo­run­da­yız. İn­şal­lah Ela­ziz ma­çı­nı ka­za­nıp tek­rar ya­rı­şın için­de ola­ca­ğız.

Lig bi­çim açı­mız­dan bit­me­di de­vam edi­yor. Li­gin so­nu­na ka­dar play-off he­de­fi­ne ulaş­mak için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız ve ina­nı­yo­rum­ki se­zon so­nun­da play-off için­de ola­ca­ğız ve fi­nal oy­na­ya­ca­ğız. Bu inan­cı­mız­da hiç­bir ek­sik­lik yok. Her­ke­sin­de bu­na inan­ma­sı­nı is­te­rim. Çün­ki biz bu yo­la bu­nun için çık­tı.

Fut­bol­cu­la­rı­mın mü­ca­de­le­sin­den yap­tık­la­rı öz­ve­ri­li ve inanç­lı mü­ca­de­le­den mem­nu­nuz. Sa­de­ce bi­raz da­ha dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Ge­rek on­bir­de ge­rek­se da­ha son­ra for­ma gi­yen fut­bol­cu­la­rım iyi ni­yet­le mü­ca­de­le edi­yor­lar. İn­şal­lah Ela­ziz ma­çı­nı ka­za­na­rak bu zor­lu­ğu bi­raz da­ha ko­lay­laş­tı­ra­ca­ğız’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER