Hitit adım adım Süper Lig’e

Çorum’da devam eden Üniversiteler 1. Voleybol Ligi grup maçlarında Hitit Üniversitesi üçüncü maçında Çukurova Üniversitesi’ni 3-0 yenerek üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligde ilk üç maçlarını kazanan temsilcimiz Hitit Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi bugün saat 16’da birincilik için kritik maça çıkacaklar.

Hitit adım adım Süper Lig’e

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Üni­ver­si­te Er­kek­ler Vo­ley­bol 1. li­gin­de Hi­tit Üni­ver­si­te­si üçün­cü ma­çı­nı­da ka­za­na­rak Sü­per Li­ge yük­sel­me yo­lun­da bü­yük avan­taj ya­ka­la­dı.
Al­tı ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği 1. Lig Er­kek­ler vo­ley­bol­da Hi­tit Üni­ver­si­te­si dün üçün­cü ma­çın­da Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si kar­şı­sın­da al­dı­ğı 3-0’lık ga­li­bi­yet­le Sü­per Lig yo­lun­da bir en­ge­li da­ha aş­tı.
Lig­de­ki ilk iki ma­çı­nı ka­za­na­rak Sü­per Li­ge yük­sel­mek yo­lun­da avan­taj el­de eden Hi­tit Üni­ver­si­te­si dün üçün­cü maç­ta Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si ile kar­şı­laş­tı. Ra­ki­bi önün­de ilk set­te za­man za­man zor­lan­sa­da ra­ki­bi­ne 25-20 üs­tün­lük ku­ran tem­sil­ci­miz 1-0 öne geç­ti.
İkin­ci set­te Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si ma­ça or­tak ol­mak is­te­ği kar­şı­sın­da mü­ca­de­le ol­duk­ça yük­sek geç­ti an­cak son bö­lüm­de özel­lik­le hü­cum­da et­ki­li olan Hi­tit Üni­ver­si­te­si bu se­ti­de 25-21 ala­rak 2-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı.
Üçün­cü set­te ise Hi­tit Üni­ver­si­te­si ra­ki­bi­nin di­ren­ci­ni er­ken kır­dı ve bu se­ti 25-12 gi­bi fark­lı skor­la ala­rak sa­lon­dan 3-0 ga­lip ay­rıl­dı.
Lig­de Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si ve Hi­tit Üni­ver­si­te­si üçer maç­la­rı­nı ka­za­na­rak yol­la­rı­na ka­yıp­sız de­vam edi­yor­lar. İki ta­kım bu­gün sa­at 16’da kar­şı­la­şa­cak. Bu ma­çı ka­za­nan ta­kım grup­tan bi­rin­ci ola­rak Sü­per Li­ge yük­sel­me­yi ga­ran­ti­le­ye­cek. Kay­be­den ta­kım ise son gün ma­çı­nı ka­zan­ma­sı ha­lin­de ikin­ci ola­rak Sü­per Li­ge yük­sel­me se­vin­ci­ni ya­şa­ya­cak.
Hi­tit Üni­ver­si­te­si grup­ta­ki son ma­çın­da cu­ma gü­nü Af­yon Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si ile kar­şı­la­şa­cak. 1. lig­de maç­lar so­nun­da ilk iki sı­ra­yı alan ta­kım­lar önü­müz­de­ki se­zon Sü­per Lig­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­za­na­cak­lar.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2018, 16:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER