Hocasından sporcusuna altın

12-13 Yaş Tür­ki­ye Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda 44 ki­lo­da üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­za­nan Sa­lih Efe Nal­cı’yı an­tre­nö­rü Le­vent Ka­le­li al­tın ile ödül­len­dir­di ve di­ğer spor­cu­la­rı­na ör­nek ol­ma­sı­nı di­le­di.

Hocasından sporcusuna altın

HA­RUN AK­KA­YA
12-13 Yaş Tür­ki­ye Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­za­nan Sa­lih Efe Na­lın­cı’ya an­tre­nö­rü Le­vent Ka­le­li’den al­tın.


Ku­lü­bü ol­ma­yan ve Mus­ta­fa Ke­mal Or­ta­oku­lu’nda fer­di ola­rak Des­tek­le­me ve Ye­tiş­tir­me Kur­su’nda ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Le­vent Ka­le­li An­ka­ra’da ya­pı­lan şam­pi­yo­na­da 44 ki­lo­da üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­za­nan spor­cu­su­nun dün ya­pı­lan an­tren­man sı­ra­sın­da di­ğer spor­cu­la­rın ka­tı­lı­mı ile al­tın ile ödül­len­dir­di.


Yıl­lar­da gü­reş­çi ola­rak min­der­de mü­ca­de­le eden Ak­de­niz Oyun­la­rın­da üçün­cü­lük ka­za­nan mil­li ma­yo­yu gi­yen Le­vent Ka­le­li an­tre­nör ola­rak Mus­ta­fa Ke­mal Or­ta­oku­lu’nda sür­dür­dük­le­ri ça­lış­ma­la­rın­da amaç­la­rı­nın mil­li de­ğer­le­re bağ­lı spor­cu­lar ye­tiş­tir­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda de­re­ce­ye ya­pan spor­cu­su­nu di­ğer gü­reş­çi­le­rin önün­de ödül­len­di­re­rek ör­nek ol­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni be­lir­ten Ka­le­li be­lir­le­dik­le­ri doğ­rul­tu­da ça­lış­ma­la­rı­na ara ver­me­den de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER