İki Çorumlu er meydanında karşılaştı

657. Ta­ri­hi Kırk­pı­nar Yağ­lı Gü­reş­le­ri'nde Bü­yük­ler Or­ta Boy ka­te­go­ri­sin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por adı­na gü­re­şen hem­şe­ri­miz Ra­sim Sa­raç üçün­cü ol­du. 

İki Çorumlu er meydanında karşılaştı

YÜK­SEL BA­SAR

657. Ta­ri­hi Kırk­pı­nar Yağ­lı Gü­reş­le­ri'nde Bü­yük­ler Or­ta Boy ka­te­go­ri­sin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por adı­na gü­re­şen hem­şe­ri­miz Ra­sim Sa­raç üçün­cü ol­du. 
Edir­ne'de­ki Sa­ra­yi­çi Er Mey­da­nı'nda ger­çek­leş­ti­ri­len or­ga­ni­zas­yon­da Bü­yük­ler Or­ta Boy ka­te­go­ri­sin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por adı­na gü­re­şen hem­şe­ri­miz Ra­sim Sa­raç ve An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por adı­na ya­rı­şan Ço­rum­lu hem­şe­ri­miz Mus­ta­fa Do­ğan Öz­ka­ya ya­rı fi­nal­de kar­şı kar­şı­ya gel­di. Kar­şı­laş­ma­yı An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si adı­na ya­rı­şan Ço­rum­lu hem­şe­ri­miz  Mus­ta­fa Do­ğan Öz­ka­ya ka­zan­dı. Bü­yük­ler Or­ta Boy ka­te­go­ri­sin­de Mus­ta­fa Do­ğan Öz­ka­ya ikin­ci olur­ken, Ra­sim Sa­raç üçün­cü ol­du.


 

657. Ta­ri­hi Kırk­pı­nar Yağ­lı Gü­reş­le­ri'nde baş­peh­li­van­lı­ğı ka­za­nan Or­han Oku­lu'nun al­tın ke­me­ri­ni Edir­ne Va­li­si Gü­nay Öz­de­mir tak­tı. Edir­ne'de­ki Sa­ra­yi­çi Er Mey­da­nı'nda ger­çek­leş­ti­ri­len or­ga­ni­zas­yon­da baş­peh­li­van­lık fi­nal gü­re­şin­de Şa­ban Yıl­maz'ı ye­nen Or­han Oku­lu şam­pi­yon­lu­ğa ulaş­tı. Baş­peh­li­van Oku­lu, ikin­ci olan Şa­ban Yıl­maz ile Ali Gür­büz ve Ser­hat Bal­cı dü­zen­le­nen tö­ren­le ku­pa­sı­nı al­dı. 657. Ta­ri­hi Kırk­pı­nar Yağ­lı Gü­reş­le­ri, ge­çen yı­lın baş­peh­li­va­nı İs­ma­il Ba­la­ban'ın gön­de­re çek­ti­ği Türk bay­ra­ğı­nı, İs­tik­lal Mar­şı eş­li­ğin­de Or­han Oku­lu'nun gön­der­den in­dir­me­siy­le so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER