‘İki etap çok verimli geçti’

Teknik Direktör Fahrettin Sayhan Çorum’da yaptıkları ilk iki etap kampın çok verimli geçtiğini söyledi. Sayhan, dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı bu çalışmaların ardından Kızılcahamam kampında çabukluk ve taktiksel yaparak lige kadar çok iyi noktaya geleceklerine inandığını belirtti.

‘İki etap çok verimli geçti’

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han da­ya­nık­lı­lık ve kuv­vet ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dık­la­rı­nı Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da ise tak­tik­sel ça­lış­ma­lar ya­pa­cak­la­rı­nı ve li­ge ha­zır ha­le ge­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Ço­rum’da 12’şer gün­lük iki etap ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dık­la­rı­nı ve iki gün iz­ne çık­tık­la­rı­nı be­lir­ten Tek­nik Di­rek­tör Fah­rat­tin Say­han ‘12’şer gün­lük iki etap ha­lin­de yap­tı­ımız bu ça­lış­ma­lar­da da­ya­nık­lı­lık ve kuv­vet ağır­lık­lı bir prog­ram uy­gu­la­dık.

Bu etap­ta özel­lik­le kad­ro­muz­da­ki genç­le­ri­mi­zin son du­rum­la­rı­nı gör­mek için yap­tı­ğı­mız iki ha­zır­lık ma­çın­da da bu fır­sa­tı bul­duk. Ağır an­tren­man prog­ram­la­rı ne­de­ni ile zi­hin­sel yor­gun­luk­lar ya­şan­dı­ğı bu dö­nem­de ha­zır­lık maç­la­rın­dan is­te­di­ği­mi­zi al­dı­ğı­mı­zı söy­le­ye­bi­li­rim.

Özel­lik­le de­ne­me­ye ge­len genç­le­ri gör­me­miz açı­sın­dan bu maç­lar son de­re­ce fay­da­lı ol­du. On­la­rın ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni ve ne­ler ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni gör­dük. İlk iki etap­ta­ki ça­lış­ma tem­po­sun­dan mem­nu­num. Şim­di ya­rın baş­la­ya­cak 12 gün­lük Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da ça­buk­luk ko­or­di­nas­yon ve ha­zır­lık maç­la­rı prog­ra­mı­nı uy­gu­la­ya­ca­ğız.

Bu kamp dö­ne­min­de hem ta­kım ola­rak tak­tik­sel ola­rak is­te­di­ği­miz nok­ta­ya gel­mek hem­de lig­de­ki kad­ro­mu­zun şe­kil­len­me­si­ni amaç­lı­yo­ruz. İyi ge­çen ilk iki eta­bın ar­dın­dan bu bö­lü­mü­de en ve­rim­li şe­kil­de ge­çe­rek li­ge ha­zır hal­de Ço­rum’a dön­mek is­ti­yo­ruz. Tüm plan­la­rı­mız bu doğ­rul­tu­da ola­cak ve ina­nı­yo­rum­ki li­ge ka­dar çok da­ha iyi du­ru­ma ge­le­ce­ğiz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER