İl Spor Merkezleri’ne sade açılış

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezlerinde bu yıl 21 branşta yapılacak çalışmalarda 67 antrenör görev yapacak şu an itibari ile kayıtlı 1753 sporcu çalışacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, velilerden çocuklarını spor alanlarına yönlendirmesini isterken, antrenörlerden ise bireysel başarı kadar spor ahlakınıda çocuklara öğretmelerini istedi. Törende konuşan Yeşilay Şube Başkanı Dr. Türker Ejder ise sporun çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için en önemli etken olduğunu belirterek velilere çocuklarını yetenek ve isteklerine göre branşlara yönlendirmelerini istedi.

İl Spor Merkezleri’ne sade açılış

HALİL ÖZTÜRK
Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açı­lan il spor mer­kez­le­ri­nin açı­lış tö­re­ni dün ya­pıl­dı. Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan açı­lış tö­re­ni­ne Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer ile Ye­şi­lay Şu­be Baş­ka­nı Dr. Ej­der Tür­ker dı­şın­da da­vet­li­ler­den ka­tı­lan ol­maz iken spor­cu ve­li­le­ri­nin yük­sek il­gi­si dik­kat çek­ti.


Say­gı Du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nn ar­dın­dan ilk ola­rak Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer bir ko­nuş­ma yap­tı. Eğer, İl Spor Mer­kez­le­ri­ne ka­yıt yap­tı­ran tüm ço­cuk­la­ra sağ­lık­lı ba­şa­rı­lı bir ça­lış­ma dö­ne­mi ge­çir­me­le­ri­ni di­le­di. Eğer, İl Spor Mer­kez­le­ri­nin ge­le­ce­ği­miz genç­le­ri­mi­zin sağ­lık­lı bi­rey­ler ol­ma­sı için çok önek­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Ben ön­ce­lik­le ço­cuk­la­rı­nı spo­ra yön­len­di­ren tüm ve­li­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.
Ger­çek­ten kö­tü alış­kan­lık­lar­dan uzak dur­ma­la­rı için ço­cuk­la­rı­mı­zın spor alan­la­rı­na gel­me­si ve doğ­ru ar­ka­daş­lık­lar ka­zan­ma­sı son de­re­ce önem­li. Bu nok­ta­da an­tre­nör­le­ri­mi­ze­de ses­len­mek is­ti­yo­rum. Bu ça­lış­ma­lar­da  spor­tif ye­te­nek­le­rin keş­fe­dil­me­si ka­dar ço­cuk­la­rı­mı­za spor ah­la­kı­nın­da ve­ril­me­si son de­re­ce önem­li. Bi­rin­ci ön­ce­li­ği­mi­zin bu ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum’ de­di.


Tö­ren­de ko­nu­şan Ye­şi­lay Şu­be Baş­ka­nı Dr, Tur­ker Ej­der ise ge­le­ce­ği­miz ço­cuk­la­rın spo­ra yön­len­di­ril­me­si­nin al­kol, tü­tün ve di­ğer kö­tü alış­kan­lık­lar­dan uzak tut­ma­sı­nın bi­lim­sel ola­rak ka­nıt­lan­mış bir ger­çek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek tüm ve­li­ler­den ço­cuk­la­rı­nı spor alan­la­rı­na yön­len­dir­me­le­ri­ni is­te­di. Ej­der, ça­lış­ma­la­ra ka­tı­la­cak tüm ço­cuk­la­ra­da sağ­lık­lı spor yap­ma­la­rı tav­si­ye­sin­de bu­lun­du.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan açı­lış ge­çit tö­re­ni ile de­vam et­ti ve son bö­lüm­de de fark­lı branş­lar­da spor­cu­lar gös­te­ri­ler yap­tı­lar.


21 branş­ta 67 an­tre­nör 1753 spor­cu
Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü’nde İl Spor Mer­kez­le­rin­de 21 branş­ta top­lam 67 an­tre­nör gö­rev ya­par­ken 1753 spor­cu ça­lı­şa­cak. Spor­cu sa­yı­sı­nın önü­müz­de­ki gün­ler­de art­ma­sı bek­le­ni­yor.
Branş­lar için­de en faz­la ka­yıt 305 spor­cu ile Bas­ket­bol bran­şın­da. Beş an­tre­nö­rün gö­rev yap­tı­ğı bu branş­ta re­kor sa­yı­da spor­cu ça­lış­ma ya­pa­cak. Di­ğer re­kor sa­yı ise 281 spor­cu ile cim­nas­tik bran­şın­da. İşin il­ginç ya­nı ise bu branş­ta gö­rev ya­pa­cak an­tre­nör sa­yı­sı bir. 11 an­tre­nö­rün gö­rev ya­pa­ca­ğı fut­bol bran­şın­da­ki spor­cu sa­yı­sı ise 192 ol­du­ğu açık­lan­dı. At­le­tizm bran­şın­da iki an­tre­nör gö­rev ya­par­ken 163 spor­cu ça­lış­ma­la­ra ka­tı­lı­yor. Yüz­me bran­şın­da ise 4 an­tre­nör gö­ze­ti­min­de 160 spor­cu ça­lış­ma­la­ra ka­tı­la­cak.
Mu­ay Thai bran­şın­da bir an­tre­nör 85 spor­cu, ma­sa te­ni­sin­de beş an­tre­nör gö­ze­ti­min­de 75 spor­cu, Kick Boks bran­şın­da 71 spor­cu bir an­tre­nör, wus­hu bran­şın­da 71 spor­cu  ça­lı­şır­ken Ju­do bran­şın­da 56 spor­cu iki an­tre­nör, hent­bol­da 54 spor­cu iki an­tre­nör, İz­ci­lik 39 spor­cu iki an­tre­nör, Ka­ra­te bir an­tre­nör 35 spor­cu, Gü­reş 6 an­tre­nör 26 spor­cu,  Boks 23 spor­cu bir an­tre­nör, Bad­min­ton 18 spor­cu dört an­tre­nör, boc­ce 1 an­tre­nör 18 spor­cu Bi­lar­do on spor­cu bir an­tre­nör ve Bi­sik­let ise al­tı spor­cu ça­lış­ma ya­pa­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER