İl Spor Merkezleri’nin gözdesi yine FUTBOL

İl Spor Mer­kez­le­ri bün­ye­sin­de de­vam eden ça­lış­ma­lar­da her za­man ol­du­ğu gi­bi fut­bol yi­ne göz­de. 11 Tek­nik adam gö­ze­ti­min­de 1. ve 2 no­lu sa­ha­lar, Mi­mar Si­nan sa­ha­sı­nı ve İs­tik­lal İl­ko­ku­lu sa­ha­la­rın­da de­vam eden ça­lış­ma­lar­da kü­çük yaş grup­la­rı­na te­mel bil­gi­ler ve­ri­lir­ken bü­yük yaş grup­la­rı­na ise oyun bil­gi­le­ri­ni ve tek­nik­le­ri­ni ge­liş­tir­mek için prog­ram uy­gu­la­nı­yor.

İl Spor Merkezleri’nin gözdesi yine FUTBOL

MU­RAT KA­RA­SU

İl Spor Mer­kez­le­rin­de il­gi­nin en yük­sek ol­du­ğu branş­lar­dan bi­ri­si­de fut­bol. Ço­cuk­la­rın göz­de­si fut­bol bran­şın­da spor­cu ve an­tre­nör sa­yı­sı ol­duk­ça faz­la. Fut­bol bran­şın­da Ha­lil ib­ra­him Ay­do­ğan Mi­mar Si­nan sa­ha­sın­da, Cen­giz Ba­sım 1. ve 2 no­lu sa­ha­da, Se­lim Sü­mer 1. ve 2 no­lu sa­ha­lar ile İs­tik­lal İl­ko­ku­lun­da Ne­ca­ti Ça­mi­çi, Ce­ma­let­tin Hoş­gör, Hü­se­yin Çe­lik, Se­la­hat­tin Ka­ra­ca, Sa­im Çi­lin­gir, Hay­ret­tin Ka­ra­ca, Ha­san Gür­büz ve Rem­zi Ka­ra­han ise 1 ve 2 no­lu sa­ha­lar­da ça­lış­ma yap­tı­rı­yor­lar. Ça­lış­ma­lar ağır­lık­lı ola­rak haf­ta­nın ilk dört gü­nü ya­pı­lır­ken ba­zı ho­ca­lar haf­ta son­la­rın­da da bu ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar.
Ça­lış­ma­lar kü­çük­ler, yıl­dız­lar ve genç­ler ka­te­go­ri­le­rin­de do­ğum ta­rih­le­ri­ne gö­re fark­lı grup­lar­da ya­pı­lı­yor ve özel­lik­le kü­çük yaş grup­la­rın­da ön­ce­lik te­mel bil­gi­ler ile baş­lı­yor tak­tik, ka­nat or­ga­ni­zas­yon­la­rı, da­ya­nık­lı­lık ve kuv­vet gi­bi özel ça­lış­ma­lar ile kat­kı ve­ri­li­yor.

Tek­nik Di­rek­tör Ce­ma­let­tin Hoş­gör, Ha­zi­ran ayın­da baş­la­yan ça­lış­ma­la­rın ol­duk­ça ve­rim­li geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek ‘Ta­bi­ki bu ça­lış­ma­lar­da ön­ce­li­ği­miz ço­cuk­la­rı­mı­zı spo­ra yön­len­dir­mek. Kü­çük yaş­ta spor alan­la­rı ile ta­nı­şan ço­cuk­la­rı­mız ge­le­cek­te de bu ça­lış­ma­la­ra bir şe­kil­de de­vam edi­yor­lar. Bu ça­lış­ma­lar so­nun­da ye­te­ne­ği ile öne çı­kan ço­cuk­la­rı­mı­zı ku­lüp­le­re li­san­se ede­rek Ço­rum ve Türk fut­bo­lu­na ka­zan­dır­mak ama­cın­da­yız.

Türk fut­bo­lun­da en bü­yük ek­sik­lik­ler­den bi­ri ha­re­ket­li top­la­ra vu­ra­ma­mak­tır. Biz bu yaz dö­ne­min­de fut­bol eği­tim­le­ri­mi­zi da­ha çok bu yön­de ça­lış­ma­lar ya­pa­rak de­ğer­len­dir­dik. Fut­bo­lun te­mel tek­nik­le­ri ve stan­dart ça­lış­ma­la­rın ya­nı sı­ra ka­nat or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra ağır­lık ver­dik. Bu ça­lış­ma­la­rın mey­ve­le­ri­ni ku­lüp­le­rin­de oy­na­ya­cak­la­rı maç­lar­da ço­cuk­la­rı­mı­zın gö­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum’ de­di.

Hoş­gör, ve­li­ler­den ço­cuk­la­rı­nı spo­ra yön­len­dir­me­le­ri­ni is­te­di. Özel­lik­le yaz ay­la­rın­da ço­cuk­la­rın spor­la ta­nış­ma­sı­nın ge­le­cek­te çok da­ha doğ­ru çev­re ve doğ­ru alış­kan­lık­lar ka­zan­ma­sı­na bü­yük kat­kı ve­re­ce­ği­ni be­lir­ten Hoş­gör, spor alan­la­rı­nın ço­cuk­lar için en doğ­ru alan ol­du­ğu­nun bi­lim­sel ola­rak ka­nıt­lan­mış bir ger­çek ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER