İmkansızlıktan satılık KULÜP

Masa Tenisi Erkeklerde 1. Bayanlarda 2. Lig’de Çorum’u temsil eden Spor İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar ve ilgisizlikten dolayı kulübü satışa çıkardı. Başkan Mesut Kuşgöz maçlardaki masrafları karşılayamadıklarını için kulübü satışa çıkardıklarını belirterek ilgilerini kendisi ile irtibata geçmesini istedi.

İmkansızlıktan satılık KULÜP

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ma­sa Te­ni­si bran­şın­da Ço­rum son yıl­lar­da bü­yük bir atı­lım içe­ri­sin­de. Ge­rek fer­di ge­rek mil­li ta­kım ge­rek­se lig­ler­de mü­ca­de­le eden ku­lüp­le­ri­mi­zin el­de et­ti­ği ba­şa­rı­lar geç­ti­ği­miz yıl spor say­fa­la­rın­da çok sık ola­rak yer al­dı.
Bu ba­şa­rı­lı ge­ti­ren ku­lüp­ler­den bi­ri­si olan Ço­rum Spor İh­ti­sas ku­lü­bü sa­tı­lık. Evet yan­lış duy­ma­dı­nız Spor İh­ti­sas Ku­lü­bü mad­di im­kan­sız­lık­lar yü­zün­den sa­tı­lı­ğa çı­ka­rıl­dı.


Genç­liks­por’de Ma­sa Te­ni­si an­tre­nö­rü ola­rak gö­rev ya­pan ve ay­nı za­man­da Spor İh­ti­sas Ku­lü­bü Baş­ka­nı olan Me­sut Kuş­göz dün sos­yal med­ya he­sa­bın­dan ya­yın­la­dı­ğı ya­zı­da 1. lig er­kek­ler ve 2. lig ba­yan­lar­da mü­ca­de­le et­me hak­kı bu­lu­nan Ço­rum Spor İh­ti­sas Ku­lü­bü’nün sa­tı­şa çı­ka­rıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.


Kuş­göz, 17 yıl­dır Ço­rum’da ma­sa te­ni­si an­tre­nö­rü ola­rak gö­rev yap­tı­ğı­nı ve bu sü­re­de elin­den gel­di­ğin­ce ve şart­lar mü­sa­de­et­ti­ğin­ce spor­cu ye­tiş­tir­me­ye va­ta­nı­na mil­le­ti­ne fay­da­lı bi­rey­ler ye­tiş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘2015 yı­lın­da bü­yük ha­yal­ler ile Spor İh­ti­sas Ku­lü­bü’nü kur­duk. Er­kek ta­kı­mı­mız ter­fi li­gin­de üçün­cü ola­rak li­ge yük­sel­miş­tir ve şu an­da 1. lig­de mü­ca­de­le et­mek­te­dir.


2017 yı­lın­da ise ba­yan­lard oluş­tur­du­ğu­muz ta­kım Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu ola­rak li­ge yük­sel­miş­tir. Bu sa­na­da he­men bir üst li­ge ter­fi et­miş ve ye­ni se­zon­da 2. lig­de mü­ca­de­le ede­cek­tir. İki lig ta­kı­mı­nın bu­lun­du­ğu ku­lü­bü­müz son iki yıl­dır şart­la­rın iyi­ce zor­laş­ma­sı ne­de­ni ile ge­rek­li des­te­ği bu­la­mı­yo­ruz ve maç­lar­da­ki mas­raf­la­rı­mı­zı kar­şı­la­ya­mı­yo­ruz.


Ter­fi li­gi stre­si ya­şa­ma­dan, ta­kım ku­rup bir üst li­ge çı­kar mı me­den iki ta­kı­mı­mı­zı sa­ta­ca­ğız. Bu ko­nu­da dü­şün­ce­si olan ar­ka­daş­lar be­nim­le ir­ti­ba­ta ge­çe­bi­lir­ler’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER