İsim değişikliği için Genel Kurul kararı alacağız’

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile gö­rü­şe­rek Ola­ğa­nüs­tü Kon­gre ka­ra­rı al­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni çün­kü Ço­rums­por'un ma­ne­vi boş­lu­ğu­nu dol­du­ra­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

İsim değişikliği için Genel Kurul kararı alacağız’

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile gö­rü­şe­rek Ola­ğa­nüs­tü Kon­gre ka­ra­rı al­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni çün­kü Ço­rums­por'un ma­ne­vi boş­lu­ğu­nu dol­du­ra­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
Açık­la­ma­la­rı­na, 1461 Trab­zon kar­şı­sın­da alı­nan mağ­lu­bi­yet ve aka­bin­de ken­di sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­la il­gi­li ola­rak baş­la­yan Baş­kan Fa­tih Öz­can, dep­las­man­da alı­nan mağ­lu­bi­yet­ten do­la­yı bu bü­yük ta­raf­ta­ra ga­li­bi­yet ya­şa­ta­ma­ma­nın üzün­tü­sü­nü ya­şa­dı­ğı­nı ve pay­la­şı­mın­da ifa­de et­ti­ği­ni di­le ge­tir­di.
Ta­raf­tar­la­rın ki­lo­met­re­ler­ce yol kat ede­rek or­ta­ya koy­duk­la­rı jest kar­şı­sın­da aşı­rı mah­cu­bi­yet duy­du­ğu­nu ve yan­la­rı­na da­hi gi­de­me­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Fa­tih Öz­can, 'ta­raf­tar­la­ra ya­şa­tı­lan üzün­tü­nün he­sa­bı so­ru­la­cak­tır' şek­lin­de­ki pay­la­şı­mı­nın da yan­lış yön­le­re çe­kil­di­ği­ni, san­ki he­sa­bın tek­nik he­yet ya­da fut­bol­cu­lar­dan so­ru­la­ca­ğı al­gı­sı or­ta­ya çık­tı­ğı­nı, an­cak bu söz­le­ri ken­di­le­ri adı­na he­sap­laş­ma­nın za­ma­nı gel­di­ği için sarf et­ti­ği­ni kay­det­ti.
Bu dü­şün­ce içe­ri­sin­de Trab­zon dö­nü­şün­de he­men Ku­lüp Baş­kan Ve­ki­li ve Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ile ola­ğa­nüs­tü bir top­lan­tı­da An­ka­ra'da­ki ofi­sin­de bir ara­ya gel­dik­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Fa­tih Öz­can, açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di: 

 

KOL­TUK DER­Dİ­NE DÜŞ­ME­DİM
Be­nim der­dim kol­tuk sev­da­sı de­ğil. Be­nim bir tek sev­dam var o da Ço­rums­por. Bu bir an­lam­da aşk, has­ta­lık, tut­ku… Adı­nı ne ko­yar­sa­nız ko­yun vaz­ge­çil­mez bir şey. Ne ya­par­sak ya­pa­lım. Şeh­rin fut­bol sev­da­lı­la­rı­nı o stat­ta Ço­rums­por for­ma­sıy­la maç iz­let­ti­re­mi­yor­sa­nız hep bir ya­nı­nız ek­sik ka­lı­yor de­mek­tir. Ço­rums­por'u 1 kez bi­le iz­le­me­yen genç­le­ri­mi­zin bi­le Ço­rums­por ate­şi­ni sön­dü­re­me­miş­sek, biz ke­net­len­me­de, bir­lik-be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ol­ma­da bü­yük bir ek­sik­lik ya­şı­yo­ruz de­mek­tir.
İşin açık­ça­sı Ço­rums­por'un ma­ne­vi boş­lu­ğu­nu ne ya­par­sak ya­pa­lım bir tür­lü dol­du­ra­mı­yo­rum.

 

OLA­ĞA­NÜS­TÜ KON­GRE­YE GİT­MEK İS­Tİ­YO­RUZ
Li­gin he­nüz 2. haf­ta­sı ve ba­şa­rı­sız­lık gi­bi bir du­rum söz ko­nu­su de­ğil. An­cak ge­ri­ye dö­nük bak­tı­ğı­mız­da hep bir ya­nı­mız ek­sik ve bu ba­na gö­re ba­şa­rı­sız­lı­ğın en bü­yük et­ke­ni.
Onun için Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ve Ku­lü­bü­müz Onur­sal Baş­ka­nı Sa­yın Ze­ki Gül ile bir gö­rüş­me ya­pıp Ço­rum Be­le­di­yes­por'u en kı­sa sü­re­de ola­ğa­nüs­tü kon­gre­ye gö­tür­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Sa­yın Baş­ka­nı­mız olum­lu yak­laş­ma­sı du­ru­mun­da ive­di­lik­le kon­gre­mi­zi ger­çek­leş­ti­re­rek, ku­lü­bün is­mi­ni ÇO­RUMS­POR ola­rak de­ğiş­ti­rip, bu­na pa­ra­lel ola­rak şir­ket­leş­me yo­lu­na git­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Ge­rek isim de­ği­şik­li­ği, ge­rek­se şir­ket­leş­me ile il­gi­li tüm hu­ku­ki sü­reç­ler, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­miz, ay­nı za­man­da ku­lüp avu­ka­tı­mız Ba­şak Ak ha­nı­me­fen­di ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu ile pay­la­şı­la­cak­tır. 

 

FUT­BOL BÜ­YÜK BİR SEK­TÖR, İYİ YÖ­NE­TİL­ME­Lİ…
Ge­ri­ye dö­nüp şöy­le bir ba­kar­sak, Tür­ki­ye'de fut­bo­lun gel­di­ği nok­ta­yı ve gel­me se­bep­le­ri­ni da­ha net gö­re­bi­li­riz. Biz, bir pro­je kap­sa­mın­da bu gö­re­vi dev­ral­dık. Ar­tık Türk fut­bo­lu pro­je­ler üze­ri­ne ku­ru­lu bir dü­zen içe­ri­sin de yö­ne­til­me­li ki bu­gün bir çok ta­kı­mın ya­şa­dı­ğı ma­li sı­kın­tı­lar bir da­ha ya­şa­ma­sın. Bu­nun en ba­riz ör­nek­le­rin­den bi­ri Ço­rums­por. Yıl­lar­ca ya­pı­lan on­ca trans­fer­ler, sa­de­ce hiç­bir pro­je alt ya­pı­sı ol­ma­dan sırf gü­nü­bir­lik ba­şa­rı­lar için har­ca­nan mil­yon­lar­ca li­ra ve ne ya­zık ki ta­rih olan bir Ço­rums­por. İş­te bu nok­ta­da şir­ket­leş­me­nin öne­mi çok da­ha faz­la or­ta­ya çı­kı­yor. De­yim ye­rin­dey­se, 'koy­ma su ile de­ğir­men dön­dür­mek' dev­ri ar­tık ge­ri­de kal­dı. Fut­bol glo­bal dün­ya­da bü­yük bir sek­tör ve bu sek­tör an­cak iyi yö­ne­til­di­ği tak­tir­de ar­zu et­ti­ği ba­şa­rı­yı ya­ka­lar. Yok­sa bu­gün Fa­tih Öz­can, ya­rın bir baş­ka­sı… Bu dön­gü­yü de­ğiş­tir­me­di­ği­miz sü­re­ce bir ar­pa bo­yu yol al­ma şan­sı­mız yok. 

 

SEV­DA­LI­LA­RI BU­LUŞ­TUR­MAK  BOY­NU­MUN BOR­CU OL­SUN
Baş­ta da söy­le­di­ğim gi­bi Sa­yın Ze­ki Gül'ün onay ver­me­si du­ru­mun­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ola­ğa­nüs­tü kon­gre­de ku­lü­bü­mü­zün adı­nı de­ğiş­ti­rip, şir­ket­leş­me yo­lu­na gi­de­ce­ğiz. Ar­tık Ço­rum hal­kı­nın Ço­rums­por has­re­ti son bul­sun. Ef­sa­ne Ço­rums­por ge­ri dön­sün. Bu­nun için ben de­ğil eli­mi ta­şın al­tı­na koy­ma­yı, göv­de­mi koy­ma­ya ha­zı­rım. Ye­ter ki Sa­yın Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül ola­ğa­nüs­tü kon­gre için onay ver­sin. Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lüp Baş­ka­nı sı­fa­tıy­la de­ğil, Ço­rums­por sev­da­lı­sı bir ta­raf­tar ola­rak açık yü­rek­li­lik­le söy­lü­yo­rum… Sev­da­lı­la­rı bu­luş­tur­mak boy­nu­mun bor­cu ol­sun. 

 

O SE­NE BU SE­NE OLA­CAK İN­ŞAL­LAH
Gö­re­ve ge­lir­ken 3 yıl­lık bir pro­je ile gel­dik. Bu ko­nu­nun da özel­lik­le al­tı­nı çiz­dim. Al­lah'a şü­kür­ler ol­sun ki bel­ki de hiç­bir ku­lüp baş­ka­nı­na na­sip ol­ma­ya­cak sev­gi­yi ve te­vec­cü­hü gör­düm. Bu be­nim ener­ji­mi ve mo­ti­vas­yo­nu­mu ina­nıl­maz de­re­ce­de ar­tı­rı­yor an­cak al­dı­ğı­mız mağ­lu­bi­yet kar­şı­sın­da da bir o ka­dar mah­cu­bi­yet ya­şı­yo­rum. Li­gin en iyi ta­kım­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­mu­za ina­nı­yo­rum ve in­şal­lah bu ta­kım he­de­fi­ne mut­la­ka ula­şa­cak­tır. O se­ne, bu se­ne ol­sun.

 

TÜM ENER­Jİ­MİZ LİG İÇİN
Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı'nda Ye­ni Amas­yas­por ile zor­lu bir ma­ça çı­ka­ca­ğız. Ba­na gö­re Kır­mı­zı-Si­yah­lı for­ma­yı gi­yen her­kes ilk 11'de sa­ha­ya çı­ka­cak dü­zey­de­dir ve ol­ma­lı­dır. Ku­pa maç­la­rı­nı önem­li gör­mü­yo­rum la­kin bu­nu söy­ler­ken de sa­ha­ya çı­kıp ga­li­bi­yet için mü­ca­de­le ede­ce­ği­mi­zi be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Gi­de­bil­di­ği­miz ye­re ka­dar gi­de­riz fa­kat bi­zim tüm ener­ji­miz lig için.'

 

BU BE­DEN AN­CAK BU BÜ­YÜK TA­RAF­TAR ÖNÜN­DE EĞİ­LİR
Açık yü­rek­li­lik­le söy­lü­yo­rum… Hiç kim­se­den bir ku­ruş­luk bek­len­tim ol­ma­dı­ğı gi­bi hiç kim­se­ye de gram di­yet bor­cum yok. Mev­kii ya­da ma­kam uğ­ru­na kim­se­nin önün­de eği­le­cek bi­ri de­ğil­dir Fa­tih Öz­can. Bu be­den an­cak, Ço­rums­por'a gö­nül ve­ren, bu uğur­da bir çok de­ğe­rin­den fe­ra­gat eden bü­yük ta­raf­tar önün­de eği­lir. Ve bu bü­yük ta­raf­ta­ra, iç­le­rin­den ge­len bi­ri ola­rak an­dım ol­sun ki; 'O şam­pi­yon­luk ku­pa­sı Ço­rum'a ge­le­cek.' Al­lah biz­le­re o gün­le­ri gös­te­re­cek in­şal­lah.
Son ola­rak, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ve Ku­lü­bü­müz Onur­sal Baş­ka­nı Sa­yın Ze­ki Gül'ün sa­mi­mi yak­la­şı­mı­mı­za ay­nı sa­mi­mi­yet içe­ri­sin­de ge­rek­li ce­va­bı ve kar­şı­lı­ğı bu haf­ta içe­ri­sin­de ve­re­ce­ği­ne yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. ÇO­RUMS­POR adı­nın lig­ler­de tek­rar ya­şa­dı­ğı ve ef­sa­ne­nin ge­ri dön­dü­ğü gün­ler­de bu­luş­mak ümi­diy­le…

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER