İskilip sahası nihayet çamurdan kurtuluyor

İskilip ilçe sahasının sentetik çim yapımı, dört odalı soyunma odası ve ışıklandırma yapımında ilk aşama olarak Genel Müdürlük’ten gelen teknik ekip proje hazırlaması için gerekli incelemeyi yaptılar. Ekibin proje çizimi ve tahmini ihale miktarını belirlemesinin ardından ise işin ihale sürecine gecilecek. Sahanın yapımının bu sezonu yetişmesi mümkün görünmüyor.

İskilip sahası nihayet çamurdan kurtuluyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
İs­ki­lip­li genç­ler ça­mur­dan kur­tu­lu­yor. İs­ki­lip il­çe sa­ha­sı­nın ze­mi­ni­nin sen­te­tik yü­zey­li çim sa­ha ya­pım işi­ne start ve­ril­di. Ge­nel Mü­dür­lük tek­nik eki­bi il­çe sa­ha­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du­lar.
Ya­pıl­dı­ğı yıl­da alt ya­pı­sı ol­ma­dan fa­ali­ye­te ge­çi­ri­len ve kış ay­la­rın­da bı­ra­kın fut­bol oy­na­ma­yı yü­rü­me­nin im­kan­sız ha­le gel­di­ği İs­ki­lip il­çe sa­ha­sı­nın sen­te­tik yü­zey­li çim ya­pı­mı için Genç­lik ve Spor Ge­el Mü­dür­lü­ğü ile İl Mü­dür­lü­ğü Tek­nik ekip­le­ri dün sa­ha­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du­lar.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma’nın da bu­lun­du­ğu in­ce­le­me sı­ra­sın­da tek­nik ekip sa­ha­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar için in­ce­le­me ve öl­çüm­le­ri­ni yap­tı­lar. İs­ki­lip il­çe sa­ha­sı­nın ze­mi­ni­nin sen­te­tik yü­zey­li çim ya­pı­mı, dört oda­lı so­yun­ma oda­sı ve ışık­lan­dır­ma iş­le­ri­nin­de ya­pı­la­ca­ğı bu sü­reç in­ce­le­me ile baş­la­dı.
Tek­nik eki­bin bu in­ce­le­me so­nu­cun­da ha­zır­la­ya­ca­ğı pro­je­ler ile tah­mi­ni iha­le mik­ta­rı­nı be­lir­le­ye­rek ra­por ede­cek. Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü bu ha­zır­la­nan ra­por doğ­rul­tu­sun­da iha­le sü­re­ci­ni baş­la­ta­cak ve ar­dın­dan da ya­pım aşa­ma­sı­na ge­çi­le­cek. Ge­li­nen bu nok­ta­da ya­sal sü­re­ler­de göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da İs­ki­lip il­çe sa­ha­sı­nın bu se­zo­nun ilk ya­rı­sı­na ye­tiş­me­si müm­kün gö­rün­mü­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER