İskilip Sahası’nda ilk adım atıldı

İs­ki­lip il­çe sa­ha­sı­nın sen­te­tik çim ya­pım iha­le­sin­de ilk adım atıl­dı.

İskilip Sahası’nda ilk adım atıldı

MU­RAT KA­RA­SU
İs­ki­lip il­çe sa­ha­sı­nın sen­te­tik çim ya­pım iha­le­sin­de ilk adım atıl­dı. Ek­me çim ya­pı­lan an­cak dre­naj­sız ol­du­ğu ve ba­kı­mı ya­pı­la­ma­dı­ğı için fut­bol oy­na­ma­nın im­kan­sız ha­le gel­di­ği İs­ki­lip il­çe sa­ha­sı­nın sen­te­tik çim ya­pı­mı için geç­ti­ği­miz ay için­de Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden ge­len ekip ilk in­ce­le­me­yi yap­mış­tı.
Uz­man ekip pro­je­yi ha­zır­lar­ken, iha­le ön­ce­sin­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ze­min etüd ça­lış­ma­la­rı İs­ki­lip Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dün baş­la­dı. Ze­min Etüd ça­lış­ma­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­na­cak ra­por Ge­nel Mü­dür­lü­ğe gön­de­ri­le­cek ve ar­dın­dan da iha­le sü­re­ci­ne ge­çi­le­cek.
İs­ki­lip il­çe sa­ha­sı­nın ze­mi­ni­nin su­ni çim ya­pıl­ma­sı, ışık­lan­dı­rıl­ma­sı ve so­yun­ma oda­la­rı ya­pım iha­le­si­ni önü­müz­de­ki ay için­de ya­pıl­ma­sı ve yıl so­nu­na ka­dar­da yer tes­li­mi ve ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER