İsmail Bölge Karmasında forma giydi

Eti Lisesi Gençlikspor’lu futbolcu İsmail Savaş Samsun Bölge Karmasında milli formayı giydi. Erzurum’da yapılan bölge karmaları maçında İsmail, Bursa karması maçında ilk onbirde İstanbul karması maçında ise ikinci yarıda forma giydi.

İsmail Bölge Karmasında forma giydi

HA­RUN AK­KA­YA

Ama­tör Kar­ma­lar Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­ğin­de Sam­sun kar­ma­sı gru­bun­da bir be­ra­ber­lik bir­de mağ­lu­bi­yet al­dı. Ço­rum Eti Li­se­si Genç­liks­por’dan İs­ma­il Sa­vaş böl­ge kar­ma­sın­da mil­li for­ma­yı giy­di.
8 Ma­yıs sa­lı gü­nü Er­zu­rum’da baş­la­yan Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ama­tör Kar­ma­lar Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­ğin­de 13 ta­kım dört grup­ta mü­ca­de­le et­ti. Eti Li­se­si Genç­liks­por’dan İs­ma­il’in for­ma giy­di­ği Sam­sun Kar­ma­sı B gru­bun­da İs­tan­bul ve Bur­sa böl­ge kar­ma­la­rı ile bir­lik­te yer al­dı.


Sam­sun Kar­ma­sı ilk ma­çın­da Bur­sa böl­ge kar­ma­sı ile 0-0 be­ra­be­re ka­lır­ken ikin­ci ma­çın­da ise İs­tan­bul kar­ma­sı önün­de 7-2 mağ­lup ola­rak ya­rı fi­na­le yük­se­le­me­di. Grup­tan İs­tan­bul kar­ma­sı ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Şam­pi­yo­na 13 Ma­yıs pa­zar gü­nü oy­na­na­cak fi­nal ma­çı ile so­na ere­cek.


Eti Li­se­si Genç­liks­por ile bu se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de mü­ca­de­le eden İs­ma­il Sa­vaş Sam­sun Böl­ge kar­ma­sı ile ilk maç­ta ilk on­bir­de for­ma gi­yer­ken ikin­ci maç­ta ise son­ra­dan oyu­na gir­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER