‘İsmi değişecek, güçlü bir yönetim olacak ve Belediye destek verecek’

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Çorum Belediyespor’un isminin değişeceğini gerekirse bunun için halkın görüşünün alınabileceğini söyledi.

‘İsmi değişecek, güçlü bir yönetim olacak ve Belediye destek verecek’

HALİL ÖZTÜRK
AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, Ço­rum Be­le­di­yes­por’un is­mi­nin de­ği­şe­ce­ği­ni, güç­lü bir yö­ne­tim oluş­tu­ru­la­ca­ğı­nı ve Be­le­di­ye’nin de mut­la­ka ku­lü­be des­tek ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.
Cey­lan, Ha­ber­cim19’a ver­di­ği rö­por­ta­jın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ma­yıs ayın­da ya­pı­la­cak ge­nel ku­rul ön­ce­sin­de ol­ma­sı muh­te­mel ko­nu­lar hak­kın­da bil­gi­ler ver­di.
Ah­met Sa­mi Cey­lan, Be­le­di­ye’nin ta­ba­na ya­yıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bu ko­nu­da ge­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ge­rek­se Ku­lüp Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban ile gö­rüş­tü­ğü­nü ve ge­rek­li ça­lış­ma­nın ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Ön­ce­lik­li ola­rak ku­lü­bün is­mi­ni de­ğiş­ti­re­ce­ğiz. Ye­ni Ço­rums­por olur 1967 Ço­rums­por olur önem­li de­ğil ge­re­kir­se bu­nu hal­ka­da so­ra­bi­li­riz. 

Bu­nu Ze­ki Baş­kan’a da söy­le­dim ken­di­si bu işin için­de mut­la­ka ola­cak Ana­do­lu ta­kım­la­rın­da Be­le­di­ye des­te­ği çok önem­li. Ço­rum ola­rak bu li­gi ha­ket­me­di­ği­mi­zi her­kes ka­bul edi­yor. O za­man ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bir­lik ve be­ra­ber­lik için bu ku­lü­be sa­hip çık­mak ge­re­ki­yor.

‘Ta­ba­na ya­yıl­mış bir yö­ne­tim’
Bu­nun için­de da­ha to­par­la­yı­cı ve ta­ba­na ya­yıl­mış bir Ço­rums­por oluş­tur­mak ge­re­ki­yor. Bu­nu ba­şa­rır­sak bir iv­me ka­za­na­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Mev­cut Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın­da şu an­ki ku­lüp baş­ka­nı­mı­zın­da bu ku­lüp­te çok bü­yük eme­ği var. An­cak fut­bol­da öl­çü skor ve ba­şa­rı­ya en­deks­li ol­du­ğu için ka­mu­oyun­da ta­kı­ma kar­şı bir il­gi azal­ma­sı var. Bu­nu ar­tır­mak için­de böy­le bir de­ği­şi­min fay­da­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.
‘Pa­ra ba­şa­rı için ye­ter­li de­ğil’
Ba­şa­rı­sız­lı­ğın ne­de­ni sa­de­ce pa­ra de­ğil şans­sız­lık­ta var. Be­nim­de iz­le­di­ğim maç­ta Al­tay dep­las­ma­nın­da uzat­ma­lar­da sa­de­ce 15 sa­ni­ye ka­la ye­di­ği­miz gol­le fi­nal­den ol­duk. Ba­zen iyi baş­la­ya­mı­yor, ha­va ya­ka­la­ya­mı­yor, ya­ka­la­dı­ğı ha­va­yı ko­ru­ya­mı­yor. Bun­la­rın hep­si­ni de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Ço­rum Be­le­di­yes­por’un is­mi ne olur­sa ol­sun, se­ne­ye in­şal­lah iyi bir kad­roy­la de­vam ede­cek. Ömer Ba­la­ban’la ko­nu­şa­ca­ğız de­vam edip et­me­ye­ce­ği­ni so­ra­ca­ğız. On­dan son­ra iyi bir kad­ro, iyi bir yö­ne­tim­le de­vam ede­ce­ğiz. 

‘Be­le­di­ye gö­be­ğin­de ol­ma­ya­cak an­cak des­tek ve­re­cek’
Ze­ki baş­kan se­kiz yıl­dır bu ku­übü yö­net­ti. Baş­ka­nı­mı­zın söy­le­di­ği Be­le­di­ye ta­ma­men bu işin or­ta­sın­da ol­ma­sın. ‘Be­le­di­ye’nin ta­kı­mı’ ima­jın­dan kur­tul­mak için şe­hir­de­ki işa­dam­la­rı, STK’lar par­ti­ler­de ola­bi­lir bun­la­rı ha­re­ke­te ge­çi­re­rek ye­ni bir olu­şum­la yo­lu­mu­za de­vam ede­lim.
Ta­bi­ki Be­le­di­ye’nin tam gö­be­ğin­de ol­ma­sı doğ­ru de­ğil an­cak Be­le­di­ye des­tek­siz­de ol­maz. Bi­zim is­te­di­ği­miz Be­le­di­ye bel­li öl­çü­ler­de des­tek ve­re­cek an­cak ön­ce­lik­le Ço­rum­lu­la­rın ola­yı sa­hip­len­me­si ve güç bir­li­ği yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu ko­nu­da or­ta yo­lu bu­la­ca­ğız ve al­lah na­sip eder­se Ço­rums­por se­ne­ye da­ha ku­cak­la­yı­cı da­ha ha­re­ket­li bir se­zon ya­şa­ya­cak’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2018, 12:52
YORUM EKLE
YORUMLAR
Salih
Salih - 4 yıl Önce

Zeki Gül ün olduğu yerde başarı olmaz sn VEKİLİM boşa zaman kaybı olur ilk önce taraftara her yıl uyutan masal anlatan Zeki GÜLÜ ayırın

SIRADAKİ HABER