İyi başlayalım iyi bitirelim

Çorum Belediyespor sezonun ilk maçında yarın saat 16.30’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Muğlaspor önünde galibiyet mücadelesi verecek. Sezona büyük oranda yenilenen kadrosu ile hazırlanan kırmızı siyahlı takımda sakat Samet ve Barış ile cezalı Fatih yarınki maçta forma giyemeyecekler. Maçı Sakarya bölgesi tecrübeli hakemi Serkan Önsal yönetecek.

İyi başlayalım iyi bitirelim

HA­LİL ÖZ­TÜRK


Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ma­çın­da ya­rın sa­at 16.30’da Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda Muğ­las­por ile kar­şı­la­şa­cak.

Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı 10 Tem­muz’dan iti­ba­ren üç etap ha­lin­de ya­pan Ço­rum Be­le­di­yes­por bü­yük oran­da ye­ni­le­di­ği kad­ro­su ile Muğ­las­por önün­de mut­lak üç pu­an için mü­ca­de­le ede­cek.

Se­zo­na ga­li­bi­yet­le baş­la­mak is­te­yen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da sa­kat­lı­ğı de­vam eden Sa­met ve Ba­rış ile ge­çen se­zon­dan bir maç ce­za­sı bu­lu­nan Fa­tih ya­rın oy­na­na­cak Muğ­las­por ma­çın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek­ler.

Muğ­las­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dü­ren kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım bu­gün ya­pa­ca­ğı ter id­ma­nı ile Muğ­las­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak kam­pa gi­re­cek.

Ko­nuk Muğ­las­por ise se­zo­nun ilk ma­çı için iki gün ön­ce­den Ço­rum’a gel­di. Per­şem­be ak­şa­mı yo­la çı­kan ve cu­ma sa­ba­hı Ço­rum’a ge­len Muğ­las­por Anit­ta Otel’de kam­pa gir­di. Ye­şil be­yaz­lı ta­kım dün Ço­rum Be­le­di­yes­por te­sis­le­rin­de bir ça­lış­ma yap­tı.


Se­zo­na genç kad­ro ile baş­la­yan Muğ­las­por trans­fe­rin son gün­le­rin­de kad­ro­su­na kat­tı­ğı tec­rü­be­li isim­ler­le li­ge ii­yi baş­la­mak is­ti­yor. Ço­rum’dan pu­an ya­da pu­an­lar­la dön­mek is­te­yen Muğ­las­por ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı.
Ço­rum Be­le­di­yes­por - Mu­ığ­las­por ma­çı­nı Sa­kar­ya böl­ge­si tec­rü­be­li ha­ke­mi Ser­kan Ön­sal yö­ne­te­cek.

3. Lig  3. Grup haftanın maçları ve hakemleri  
Bugün :
Bağcılarspor-Turgutluspor: Mehmet Güngör (Kocaeli)
Kocaelispor-Fatsa Belediye: Aytaç Geçgel (İstanbul).
Yarın :
Çorum Bel- Muğlaspor: Serkan Önsal (Sakarya).
Bayburtspor-1461 Trabzon: Volkan Şeker (Ordu).
Diyarbekirspor-Gölcükspor: Oğuzhan Aksu (Mersin)
Cizrespor- Payasspor: Ö. Faruk Gültekin (Şanlıurfa).
Karacabey - Ank. Adliye: F. Erdem Akbaş (İstanbul)
Serik Bel - H. Edip Adıvar: Emre Abar (Manisa)
Bucaspor - Erzincanspor: Tayfun Sarı (Afyon)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER