Kaleye ‘MİLLİ’ transfer

Çorum Belediyespor kaleye geçen sezon Adliyespor formasını giyen ve U 19’da 16 kez milli takım kalesini koruyan Onurcan Piri ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kaleye ‘MİLLİ’ transfer

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­le­ci trans­fe­rin­de ilk im­ya­zı Ad­li­yes­por’un mil­li ka­le­ci­si Onur­can Pi­ri’ye at­tır­dı.

Kır­mı­zı Si­yah ta­kı­mın trans­fer ko­mi­te­si bir sü­re­dir gö­rüş­me ha­lin­de ol­du­ğu Ad­li­yes­por’dan Onur­can Pi­ri son gö­rüş­me­de an­laş­ma sağ­lan­dı ve iki yıl­lık söz­leş­me­ye im­za at­tı. Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Pi­rim son de­re­ce ye­te­nek­li ve genç bir ka­le­ci­yi kad­ro­la­rı­na kat­tık­la­rı için çok mut­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek Onur­can’ın ta­kı­ma bü­yük kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Pi­ri’de he­de­fi olan Ço­rum Be­le­di­yes­por’la an­laş­tı­ğı için mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek an­laş­ma­nın iki ta­ra­fa­da ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.


1994 Gi­re­sun do­ğum­lu Onur­can Pi­ri Gi­re­suns­por alt ya­pı­sın­da 5 yıl for­ma giy­dik­ten son­ra 2011 yı­lın­da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı ye­şil be­yaz­lı ku­lüp­te yap­tı. 2014 se­zo­nun­da Bur­sas­por’a trans­fer olan ve bir se­zon Bur­sa’da for­ma giy­dik­ten son­ra Kay­se­ri Er­ci­yess­por’a trans­fer olan Pi­ri geç­ti­ği­miz se­zon An­ka­ra Ad­li­yes­por ta­kı­mın­da for­ma giy­di.


Ad­li­yes­por’un ge­çen se­zon 23 maç­ta Ad­li­yes­por ta­kı­mın­da for­ma gi­yen Onur­can Pi­ri se­zo­nu 1 kır­mı­zı iki­de sa­rı kart­la ta­mam­la­dı. Onur­can Pi­ri 2012-2013 yıl­la­rın­da U 19’da  16 maç­ta mil­li ta­kım ka­le­sii ko­ru­du. Pi­ri bu maç­lar­dan al­tı­sın­da Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ta­kım ka­le­si­ni ko­ru­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER