Karadeniz’de kaybolduk

Çorum Belediyespor 1461 Trabzon deplasmanında doksan dakikada rakip kalede pozisyon üretemediği, kalecisinin 3-4 net pozisyon çıkardığı maçtan 1-0 mağlup ayrılarak sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Kırmızı Siyahlı takımın aldığı mağlubiyetten çok ortaya konulan kötü futbol ve kötü performans büyük hayal kırıklığı yarattı.

Karadeniz’de kaybolduk

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk dep­las­man ma­çın­da 1461 kar­şı­sın­da çok kö­tü bir fut­bol oy­na­dı ve po­zis­yon da­hi üre­te­me­di­ği kar­şı­laş­ma­yı 1-0 kay­bet­ti. Se­zo­nun ilk mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­dı­ğı maç­ta alı­nan skor­dan or­ta­ya ko­nu­lan fut­bol bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­rat­tı.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım sa­ha­ya ge­çen haf­ta­ki maç­tan fark­lı ola­rak Fah­ri Eren’in ye­ri­ne Mi­ka­il, Em­re’nin ye­ri­ne ise Fa­tih’e for­ma ve­ren tek­nik he­yet üç­lü ön li­be­ro ile ra­ki­bi önü­ne çık­tı. İlk da­ki­ka­dan iti­ba­ren genç ve ko­şan ra­ki­bi önün­de to­pu tut­mak­ta zor­la­nan kır­mı­zı si­yah­lı­lar ra­kip ka­le­ye ilk şu­tu ikin­ci ya­rı­nın ba­şın­da at­tı.
Ev sa­hi­bi ta­kım ise or­ta sa­ha­da çok bas­kı ya­pa­rak ani ters top­lar­la sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan top­lar­la et­ki­li ol­ma­ya ça­lış­tı. İlk ya­rı­da bu şe­kil­de ge­li­şen iki atak­ta ka­le­ci Onur­can yap­tı­ğı kur­ta­rış­lar ile ta­kı­mı­nın ma­çın için­de kal­ma­sı­nı sağ­la­yan isim ol­du.

İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ko­nuk ta­kım di­re­ğe ta­kıl­dık­tan son­ra hü­cum­da ol­ma­sa­da ra­ki­be po­zis­yon ver­me­me­de ba­şa­rı­lı olan Ço­rum Be­le­di­yes­por’da tek­nik he­ye­tin yap­tı­ğı iki ham­le­de sa­ha­ya faz­la bir de­ği­şik­lik ge­tir­me­di. Ma­çın 84. da­ki­ka­sın­da ev sa­hi­bi ta­kı­mın go­lü gel­di.

Son­ra­ki bö­lüm­de ise ev sa­hi­bi ta­kım oyu­nu so­ğut­tu ve zor­lu ra­ki­bi­ni 1-0 ye­ne­rek evin­de­ki ilk ma­çı ka­za­nıp genç kad­ro­su ile özel­lik­le evin­de zor­lu bir ra­kip ol­du­ğu­nu gös­ter­di.
Ma­çı Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, 2. Baş­kan Mus­ta­fa Şe­ker, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile bir­lik­te Ço­rum ve An­ka­ra’dan ge­len yak­la­şık 100 ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver ile 200 ka­dar Trab­zon’lu fut­bol se­ver iz­le­di.


MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:

7. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen 1461 Trab­zon ata­ğın­da ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da Fer­hat ka­fa ile in­dir­di Al­per to­pun ge­li­şi­ne sert vur­du ka­le­ci Onur­dan to­pu son an­da kö­şe­den to­kat­la­dı ve ra­ki­bi­ne gol iz­ni ver­me­di.
17. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen 1461 Trab­zon ata­ğın­da Ser­kan’ın ar­ka di­re­ğe or­ta­sın­da sa­vun­ma­dan se­ken to­pa Fer­hat ya­yın üze­rin­den sert vur­du top üst­ten az fark­la au­ta git­ti.

43. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım go­le çok yak­laş­tı. Sağ ka­nat­tan Ser­kan top­la ha­re­ket­len­di son çiz­gi­ye in­me­den yer­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı top­la ya­yın üze­rin­de bu­lu­şan Hü­se­yin Onur ge­li­şi­ne sert vur­du ka­le­ci Onur son an­da par­mak­la­rı­nın ucu ile to­pa do­ku­na­rak ra­ki­bin mut­lak bir go­lü­ne en­gel ol­du.

İlk ya­rı ev sa­hi­bi ta­kı­mın ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve dev­re 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­ya yi­ne et­ki­li baş­la­yan ev sa­hi­bi 1461 Trab­zon ol­du. 46. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­le­si çok şans­lı idi. Yi­ne sağ ka­nat­tan bu kez Al­pay top­la son çiz­gi­ye in­di yer­den ya­yın üze­rin­de bu­lu­nan Hü­se­yin Onur’a çı­kar­dı bu fut­bol­cu­da ge­li­şi­ne sert ve düz­gün vur­du ka­le­ci Onur­can an­cak do­kun­du top yan di­re­ğin di­bi­ne çar­pa­rak oyun aya­nı­na gel­di ka­le­ci Onur­can’ın sar­tı­na çarp­tı an­cak yer­de kal­dı ve to­pa iki ham­le­de sa­hip ola­rak ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.
70. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk kez ra­kip ka­le­ye et­ki­li gel­di. Oğuz­han’ın sağ ka­nat­tan ce­za sa­ha­sı­na yap­tı­ğı or­ta­da al­tı pa­sa ya­kın nok­ta­da Fah­ri Eren çok kö­tü ka­fa vur­du top uzak ka­le di­re­ğin­den fark­lı şe­kil­de au­ta git­ti.
84. da­ki­ka­da Trab­zon go­lü gel­di. Sağ ka­nat­tan kul­la­nı­lan kor­ner atı­şın­da ön di­rek­te sa­vun­ma­dan se­ken top ya­yın üze­rin­de­ki Ca­fer’in önün­de gel­di bu fut­bol­cu­da sol ayak dı­şı ile iyi bir vu­ruş ya­pa­ma­ma­sı­na kar­şın top kö­şe­den Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na git­ti ve ev sa­hi­bi ta­kım 1-0 öne geç­ti.

90+4. da­ki­ka­da ise maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por be­ra­ber­lik go­lü­ne çok yak­laş­tı. Sağ ka­nat­tan ya­pı­lan or­ta­da genç Ke­rem al­tı pas için­de sır­tı dö­nük po­zis­yon­da top­la bu­luş­tu çok iyi kur­tul­du vur­mak üze­re iken ra­ki­bi ta­ra­fın­dan çe­kil­di, ma­çın ha­ke­mi bir an­lık du­ra­ma­nın ar­dın­dan te­red­düt so­nun­da oyu­nu de­vam et­tir­di ve maç­ta ev sa­hi­bi ta­kı­mın 1-0 üs­tün­lü­ğü ile so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER